Protestantse Kerk

Pasen

zondag 9 april 2023
Aanvang: 10:30 uur
Dienst: Pasen
Voorganger: Ds. Bert Ridder & Ley Bodden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Verwarring onderweg

Wij lezen in de dienst Lucas 24:13-35.

Een leeg graf. Na alle gebeurtenissen van de voorgaande week, die eindigden in de dood van Jezus, is er ook nog eens dat lege graf. Jezus is niet alleen dood, Hij is ook nog eens verdwenen. Er wordt over de gebeurtenissen gepraat, ook op de weg naar Emmaüs. Er is veel verwarring.

Is er bij ons ook verwarring? Zijn wij op weg naar Emmaüs of leidt onze weg ergens anders heen? Gaan wij die weg alleen of samen met Jezus? Herkennen wij Jezus dan of is onze blik vertroebeld?

Vragen die dringend verlegen zijn naar een antwoord. Wat is ons antwoord en wat doen we met dat antwoord?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie,  ENERGIE en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 9 april

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Hemelhoog 169

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Welkom

Aanvangspsalm: Psalm 149: 1 en 5

Bemoediging en groet

Glorialied: Lied 624: 1 en 2

Inleiding op de dienst en ontsteken van de nieuwe Paaskaars

V:      Licht van Christus!

A:     Wij danken God!

- aansluitend zingen: Lied 632: 1

Gebed van toenadering

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Hemelhoog 171

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen.

Kinderlied: Projectlied.

Kinderen onder naspel naar nevendienst.

Schriftlezing

Bijbelboek Lucas 24:1-3,13-35 (NBV21)

Antwoordlied: Psalm 96a

Verkondiging met thema: Verwarring onderweg.

Muzikale Meditatie

Zingen: Hemelhoog 200

DIENST VAN DE GEBEDEN

Collecte

In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Weekbrief.

Kinderen komen terug uit de nevendienst.

 

Pastorale mededelingen

 

Gebeden:

     danken

     voorbede

     stil gebed

     Onze Vader

 

Mededelingen

Slotlied

Lied 642: 1, 2, 4, 7 en 8

Voor zover mogelijk gaan we staan.

Kleintjes kunnen worden opgehaald.

Wegzending en zegen

Amen (1x)

Uitleidende muziek