Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 23 april 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Thea Bouwman
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Leven bij gratie van de ontmoeting

Pasen gaat dóór: in de kerk wordt het paasfeest zoals we dat eerder hebben gevierd voortgezet: de zondagen tussen Pasen en Pinksteren zijn van oudsher óók paaszondagen. De kleur van de zondag is wit en we lezen in de Bijbel de gedeeltes waarin de Opgestane zich laat zien aan de vrouwen bij het graf, aan Maria, aan zijn leerlingen, aan Tomas.. Zien en geloven, dáár gaat het om!

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, ENERGIE  en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 23 april

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


LIED VAN VOORBEREIDING: Lied 287: 1, 2 en 5

VERSTILLING

OPENING VAN DE DIENST

AANVANGSLIED: Psalm 91a: 1 en 3… (gemeente gaat staan)

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA - Lied 195

GEBED

ZINGEN: Lied 645: 2 en 3

AANMOEDIGING TOT LEVEN: Romeinen 6: 13b

ZINGEN: Lied 645: 5 en 6

GEBED OM DE HEILIGE GEEST

KINDERMOMENT: (Tijdens gesprek met de kinderen deze foto’s één voor één  tonen op de beamer)

Kinderlied: Kinderopwekking 63 Utube

    (de kinderen gaan naar de nevendienst)

LEZING OT: Jesaja 26: 1-3 (Lector)

ZINGEN: ZINGEN: Lied 630: 1 en 2

LEZING N.T. Johannes 20: 11-18, Johannes 21: 19-20 en 26-29 (Lector)

ZINGEN: Lied 630: 3 en 4

VERKONDIGING: Thema: ‘Leven bij gratie van de ontmoeting’.

MUZIKALE MEDITATIE met aansluitend

ZINGEN: Lied 657: 1 en 4 (Tijdens dit lied komen de kinderen terug van de nevendienst)

Toelichting op de gaven.

Pastorale mededelingen
 
DIENST DER GEBEDEN (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

ZINGEN: Lied 634: 1 en 2 (Tijdens het zingen van dit lied is er ook gelegenheid om de kleintjes op te halen).

ZEGEN

Amen