Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 30 april 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ley Bodden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

God kent ons

Wij lezen in de dienst Psalm 139, het is een loflied op God waarin de psalmist benadrukt dat God alles van hem weet en altijd bij hem is. De psalmist vertrouwt zich volledig toe aan God en vraagt Hem om leiding op de weg naar het eeuwige leven. Het is een krachtige uitdruk-king van Gods liefde en zorg voor de mensheid.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 30 april

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel


Lied van voorbereiding: Lied 617a (HH): Tienduizend redenen

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Welkom

Aanvangspsalm
Psalm 139: 1, 2, 3 en 4

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 169 (HH)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord


Kindermoment
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen.
Kinderlied: HH-4:1 en 2
Kinderen onder naspel naar nevendienst.

Schriftlezing: Psalm 139 (NBV21)

Antwoordlied
Lied 627: 1 en 2 (HH): Abba, Vader, U alleen

Verkondiging met thema: God kent ons.

Muzikale Meditatie

Zingen Lied 654 (GvL): Wij hebben voor u gebeden

DIENST VAN DE GEBEDEN

Collecte
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Weekbrief.

Kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied Lied 416 (LB): Ga met God en Hij zal met je zijn

Wegzending en zegen
Amen (1x)

Lied 708:1 en 6: Wilhelmus