Pinksteren

zondag 28 mei 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Pinksteren & Belijdenis
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO Pinksterzending, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda

It takes two to tango!

Op dit Pinksterfeest lezen we uiteraard over de Geest van God. Zo’n 2000 jaar geleden gaf God de Geest aan mensen. En dat is niet alleen iets van toen en daar: ook nu wil God zijn Geest aan je schenken.

De vraag is of je ervoor openstaat…, de Geest is er, ben jij er ook? Want om in beweging te komen zijn er twee nodig: It takes two to tango! (er zijn twee nodig om te kunnen dansen).

We lezen uit het Johannesevangelie, 3: 8, 14: 15-17 en 20: 19-22.

En vanmorgen belijden 5 leden van de Bethlehemkerk hun geloof: Justin van Boheemen, Marilisa Gelderblom-Boerman, Jochum Gelderblom, Danny Nispeling en Nathalie Spee – met hen zien we uit naar een feestelijke, gezegende en Geestrijke dienst!

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Zwo (Pinkster zending),  ENERGIE  en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 28 mei

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Lied voor de dienst: Lied 695: 1, 2 en 5
Moment van verstilling

Welkom

Justin ontsteekt de Paaskaars

Aanvangslied – staande: Psalm 100: 1, 2 en 4

Bemoediging en groet

Nog staande: Lied 705: 1    en 4 (Ere zij / Halleluja)                

Gebed om ontferming door Danny
telkens na ‘We roepen U aan’ zingen we:
  Hemelhoog 537 (Heer, ontferm U, zonder het ‘Amen’)

Leefregel

Lied: Breng ons samen - Sela

Belijdenis:
-    Enkele inleidende woorden
-    Jochum leest een geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God, die liefde is, begin en einde van al wat is, die niemand laat vallen.

Ik geloof in Jezus, kind van mensen, Zoon van God, een en al liefde tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg, trekt met mij mee.

Ik geloof in de Geest die zoekt naar mensen die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert, en aanzet tot liefde groter dan hun hart.

Ik geloof in mensen die in zijn Naam openlijk of in stilte doen wat gedaan moet worden, die samen kerk willen zijn in de geest van het Evangelie.

Ik geloof in het leven dat achter onze grenzen vrede en rust vindt bij God, die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde, Gods barmhartigheid en trouw zijn eindeloos groot. Amen.

-    Lied: Abba, Vader
-    Justin, Marilisa, Jochum, Danny en Nathalie komen op het podium staan
-    Belijdenisvragen:

Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser?
         Wil je Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer,     volgen?
Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?
Verlang je en beloof je met de gemeente, verenigd rondom Schrift en     Tafel, de Heer trouw te dienen in de opbouw van zijn Kerk en de komst    van zijn Rijk?

-    Belijdenis met het geven van het ja-woord, knielen, handoplegging,     zegenbede en persoonlijke tekst:

Justin Matthew van Boheemen
Ik zal jou nooit verlaten, Ik laat je nooit alleen, Ik ben jouw Helper en draag jou door de moeite heen.
(naar Hebreeën 13: 5, 6)

Maria Silia Boerman
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
(Psalm 119: 105)

Johannes Hugo Gelderblom
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.
(Marcus 9: 24)

Danny Mitchel Nispeling
Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf Ik in jullie.
(Johannes 15: 3-4a)

Nathalie Mathilda Maria Spee
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
(Numeri 6: 25-26)

-    Vraag aan de gemeente - staande:

Gemeente, belooft u hen die hun ja-woord hebben gegeven, hartelijk in
     uw midden te ontvangen, hen bij te staan en met hen te werken aan de
     opbouw van de gemeente van Christus?
Gemeente: Ja, dat beloven wij

-    Nog staande lied: Hemelhoog 49
-    Overhandiging van de belijdenisgeschenken

Dankgebed en gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen
kinderlied: Kinderopwekking 57

Schriftlezingen: Johannes 3: 8 & Johannes 14: 15-17 & Johannes 20: 19-22     door Nathalie

Lied: Lied 769: 1 en 5

Preek
Muzikaal meditatief moment

Lied: Opwekking 488

Kinderen komen uit de nevendienst

Pastorale mededelingen, overlijdensbericht van Jan den Besten, geboren 23 juli     1933, overleden 19 mei 2023

Gebeden

Overige mededelingen en collectedoelen
Kleinsten kunnen uit de oppas     worden gehaald

Slotlied – staande: Opwekking 710

Zegen, beantwoord met Amen

Orgelspel

Gelegenheid om nieuw-belijdende leden uw goede wensen mee te geven in de hal