Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 4 juni 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Gebreken en gebroken

De Schriftlezingen voor deze viering: Lucas 6: 12-16 (aanstelling van de apostelen) en Lucas 22: 14-20 (instelling van het avondmaal). Je kunt je afvragen of Jezus dat nu wel goed aangepakt heeft met de keus voor zijn leerlingen: ze hebben hun kwaliteiten, maar vooral springen hun gebreken eruit, ze zijn ook zo verschillend, het lijkt een zooitje ongeregeld en uiteindelijk laten ze Jezus allemaal in de steek… Wat moet Jezus met zulke mensen?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, ENERGIE  en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 4 juni

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 111: 1 en 6 (Van ganser harte / Van alle     wijsheid)
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Lied: Hemelhoog 494 (Uw woord is een lamp; we zingen het 2x)

Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen, 
aansluitend kinderlied: Opwekking voor kinderen 68:
daarna gaan ze naar de nevendienst
Schriftlezing: Lucas 6: 12-16 & Lucas 22: 14-20 (door lector Liesbeth Batenburg)

Lied: Lied 531 
Preek
Muzikaal meditatief moment
Lied: Lied 975: 1, 3 en 4 
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Pastorale mededelingen
Gebeden

Viering van het avondmaal:

-    naar beneden, de avondmaalstafel samen met de diaken ‘ontdekken’
-    aandacht voor de avondmaalscollecte (Odensehuis)
-    woorden bij het avondmaal:

Gezegend zij de Naam van de Heer onze God, die zijn volk heeft bevrijd en het leidde uit Egypte, die het veilig deed gaan naar het beloofde land.
Gezegend is Hij die zijn Zoon heeft gegeven, het water des levens, het brood in de woestijn.
In de nacht waarin Hij werd verraden nam Hij het brood en toen Hij gedankt had brak Hij het en zei:
Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.
Daarna nam Hij de beker en zei:
Drinkt allen daaruit, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Hij heeft ons geroepen om in liefde te leven, om te hopen op Hem als gelovige kinderen van God.
Hij heeft ons geroepen om brood te breken voor al wie op aarde honger lijdt, om onze beker te delen met wie dorst naar gerechtigheid.
Hij heeft ons geroepen om in vrijheid te leven.
Om ons te ontbinden werd Hij gebonden.
Om ons vrij te spreken werd Hij vervloekt.
Van God is Hij verlaten om ons voor altijd nabij te zijn.
Uit de dood is Hij opgestaan opdat wij eeuwig met Hem zouden leven.
Gezegend is Hij die de wijnstok ons gaf.
Gezegend is Hij die het brood uit de aarde doet voortkomen, die ons roept aan zijn tafel, de maaltijd, de bruiloft van het Lam.

-    laten wij elkaar nu de vrede van Christus wensen…
-    gebed
-    zingen: Lied 840: 1 en 3 
-    uitdelingswoorden bij brood en wijn
-    nodiging
-    tijdens de viering zingen: 
Lied 377: 1, 4, 5 en 6 
Hemelhoog 519 
Evangelische Liedbundel 232 
Lied 833 (Nederlandse versie: 

-    dankzegging

Eventuele overige mededelingen en toelichting collecten
Slotlied - staande: Psalm 116: 6 en 8 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen.

Orgelspel