Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 29 oktober 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ley Bodden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Uit het water getrokken

Wij lezen in de dienst Exodus 1:22-2:10. Het verhaal rond de geboorte van Mozes.
Een kind dat er niet mag zijn, wordt uiteindelijk de leider van een groot volk. De weg daar-naartoe is bijzonder en dan zeker het begin van zijn leven. Daar waar hij had moeten ster-ven, in het water van de Nijl, daar wordt hij gered.
Hij wordt uit het water getrokken.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, Energie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 29 okt

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


 

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Lied 280: 1, 2, 3 en 7: De vreugde voert ons naar dit huis

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Welkom

Aanvangspsalm
Psalm 91a: 1 en 3: Wie in de schaduw Gods mag wonen

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Antwoordlied
Lied 294 (HH): De rivier

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen.
Kinderlied: Kom aan boord - Marcel & Lydia
Kinderen onder naspel naar nevendienst.

Schriftlezing: Exodus 1:22–2:10 (NBV21)

Antwoordlied
Lied 356: 1, 2, A, 3 en 7

A    O god die uit het water,
de woeste Nijl,
zoon Mozes hebt getrokken
zo redding gaf aan hem.
Refrein:
Heer, ontferm U over ons
en over onze kinderen.

Verkondiging met thema: Uit het water getrokken.

Muzikale Meditatie

Antwoordlied
Psalm 121: Ik sla mijn ogen op en zie

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Collecte
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel, de Weekbrief of de Website.
Kinderen komen terug uit de nevendienst.

Mededelingen

Slotlied
Voor zover mogelijk gaan we staan.
Kinderen kunnen worden opgehaald.

Lied 415: Zegen ons, Algoede

Wegzending en zegen
Amen (gezongen)


Uitleidende muziek