Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 5 november 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Waar kom je vandaan en waar ga je heen?

Deze indringende vraag (zie thema) wordt aan Hagar gesteld.

Niet zomaar een vraag over een plaats op de landkaart, maar een levensvraag.

Over Hagars geschiedenis (lezen we in Genesis 16) en over deze indringende vraag denken we vanmorgen na.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 5 november

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


 

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Lied voor de dienst: Psalm 146: 1 en 3

Moment van verstilling

Welkom

Aanvangslied – staande: Hemelhoog 333: 1 en 2

Bemoediging en groet

Klein Gloria (orgel)

Gebed om ontferming

Lied: Hemelhoog 460

Doop:

Chris en Hesli Bosse verlangen de doop voor hun zoon Vik, geboren op 25 mei.

- Onder het lied: Prijs Adonai (Opwekking 638 | Broodhuis) wordt Vik de kerk     binnengebracht

- We horen over de betekenis van de doop:

Wij mogen dopen, omdat de Heer Jezus zelf tegen ons heeft gezegd: ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ In de doop steekt God een hand naar ons uit, om een verbond, om vriendschap met ons te sluiten. Zo heeft Hij al gedaan met Abraham, Izaäk en Jakob. En in zijn Zoon Jezus Christus laat God ons zien hoe ernstig Hij die vriendschap neemt. In Hem biedt God aan alle mensen redding en nieuw leven aan!

In de doop wordt de Naam van de Vader, de Zoon en de Geest over ons uitgesproken: wij worden kinderen van één Vader, wij worden gemeenschap van met Christus gestorven en opgestane mensen, wij mogen leven door de kracht van Gods Geest. In het Oude Testament nam God ook de kinderen in zijn vriendschap op. God is ons met zijn liefde altijd een stap voor. Daarom steekt Hij zijn Vaderhand al uit, zelfs naar de kleinste kinderen. Het volk van God bestaat niet alleen uit volwassenen, ook kinderen mogen meelopen in de pelgrimsreis naar het beloofde land. En Jezus zei bovendien: ‘Laat de kinderen bij Me komen.’

Dat God ons uitnodigt om kinderen te dopen, houdt een grote verantwoordelijkheid in: voor jullie als ouders en voor ons allemaal in onze kerkgemeenschap. God neemt onze kinderen bij de hand, maar jullie en wij allen zullen hen eveneens een hand reiken, om ze te leren wandelen met God. Wees daarom steeds een levend en sprekend voorbeeld voor je kind.

- Lied: Doop (Sela/Hemelhoog 502)

- Bij het doopvont de doopvragen:

Gelooft u in God, de Vader, onze Schepper en Verlosser?
Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer?
Gelooft u in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?
Belooft u uw kind in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer, en het te doen onderwijzen in het Woord van God?

- Bediening van de doop:

- Vraag aan de gemeente – staande:

Gemeente, wilt u Vik naar uw vermogen helpen groeien in het geloof en wilt u hem helpen Christus na te volgen?
Gemeente: Ja, dat willen wij.

We zingen – nog staande: Wij zegenen jou (Opwekking 736)

-Familielid ontsteekt de doopkaars aan de Paaskaars en overhandigt die aan
     de doopouders
- Een van de ouders schrijft de naam van hun kind in het doopboek
- Doopouders nemen weer plaats, ouderling van dienst plaatst deksel weer op
     de doopvont

We besluiten de doop met dankgebed en ook bidden we om de leiding van   
Gods Geest bij het lezen en beluisteren van het Woord

Moment met de kinderen,
Aansluitend zingen we: God kent jou vanaf het     begin (Opwekking 77)

Schriftlezing: Genesis 16 (door lector Ruben Boogaard)

Lied: Hemelhoog 25

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied: Gezang 487: 1 (Liedboek 1973) en Lied 362: 1 (beide liederen zelfde melodie)
 - kinderen komen terug uit de     nevendienst

Pastorale mededelingen

Gebeden

Aandacht voor de collecten en eventuele andere mededelingen

Slotlied – staande: Zegekroon (Opwekking 764 Samen met Broodhuis)

Zegen, beantwoord met Amen

Orgelspel of Broodhuis