Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 3 december 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e Advent
Voorganger: Ley Bodden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Hij komt

Wij lezen in de dienst Marcus 13:24-37.

Er worden enge dingen aangekondigd in de evangelietekst die wij vandaag lezen. Het ziet er niet goed uit. Er klinkt een oproep, een vermaning. Let op: Hij komt. Hoewel het bijna 5 december is gaat het hier niet over Sinterklaas. Er komt niemand met een zak vol cadeaus. Er komt iemand met iets veel beters. Iemand die een belofte waar komt maken. Hij komt, Hij komt.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeester, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 3 decembet

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:

QRcode volgt nog


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Lied 433: 1, 3 en 5

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Welkom

Aansteken 1e adventskaars
Het is tijd om te verwachten
dat God dichtbij zal zijn.
Eén kaarsje mag gaan branden,
het licht is klein maar fijn.


Aanvangspsalm:Psalm 98: 1 en 4

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 88: 1, 2 en 3 (HH)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen.
Projectleider: Weet jij hoe laat het is?
Kinderen onder naspel naar nevendienst.


Schriftlezing: Marcus 13:24-37 (NBV21)

Antwoordlied: Lied 719: 1 en 4(HH)
Eens zal op de grote morgen

Verkondiging met thema: Hij komt.

Muzikale Meditatie

Antwoordlied: Lied 733 (HH)

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader


Collecte
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel, de Weekbrief of de Website.
Kinderen komen terug uit de nevendienst.

Mededelingen

Slotlied: Lied 439: 1, 2 en 3

Wegzending en zegen
Amen (gezongen)

Uitleidende muziek