Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 24 december 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 4e Advent
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Beschikbaar

We lezen, beluisteren en overdenken Lucas 1: 26-38. Vanmorgen gaat het over de geboorteaankondiging van Jezus aan Maria.

Wat weten we eigenlijk over haar? Wat is er in de kerkgeschiedenis van Maria geworden en gemaakt?

Tijd voor een nadere kennismaking.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, ENERGIE en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 24 december

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Lied voor de dienst: Hemelhoog 145: 1 en 3
Moment van verstilling

Welkom
Kaarsenvers en vierde Adventskaars aansteken door kinderne uit onze gemeente

Aanvangslied – staande: Psalm 89: 1 en 2
Bemoediging en groet


Toelichting bij de liturgische schikking

Gebed om ontferming

Woord van bemoediging en leefregel

Lied: Lied 442

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen, aansluitend zingen we het projectlied

Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 (door lector Suzan Huibers)

Lied: Lied 473: 1 en 2

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied: Lied 157A

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Pastorale mededelingen

Gebeden

Toelichting op de collecten, eventuele andere mededelingen

Slotlied – staande: Lied 444

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel