Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 21 januari 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Over water en wijn

We lezen, beluisteren en overdenken Johannes 2: 1-11, de bruiloft te Kana.

Opmerkelijk: in het Johannesevangelie is Jezus’ eerste optreden verbonden met blijdschap, feest, een bruiloft. Daar is het om begonnen, dat het leven gevierd mag worden. Maar wat als het feest – bijna letterlijk – in het water valt?

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 21 januari

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Lied voor de dienst: Ubi caritas (Samen met Broodhuis)
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 105: 1 en 3

Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Lied: Prijs Adonai (Samen met Broodhuis)

Doop:
Leon en Suzanne van der Brug verlangen de doop voor hun zoon Hugo, geboren op 24 november

 Onder het lied: Hemelhoog 504: 1 en 4 (Samen met Broodhuis) wordt Hugo de kerk binnengebracht

 We horen over de betekenis van de doop:

Wij mogen dopen, omdat de Heer Jezus zelf tegen ons heeft gezegd: ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ In de doop steekt God een hand naar ons uit, om een verbond, om vriendschap met ons te sluiten. Zo heeft Hij al gedaan met Abraham, Izaäk en Jakob. En in zijn Zoon Jezus Christus laat God ons zien hoe ernstig Hij die vriendschap neemt. In Hem biedt God aan alle mensen redding en nieuw leven aan!

In de doop wordt de Naam van de Vader, de Zoon en de Geest over ons uitgesproken: wij worden kinderen van één Vader, wij worden gemeenschap van met Christus gestorven en opgestane mensen, wij mogen leven door de kracht van Gods Geest. In het Oude Testament nam God ook de kinderen in zijn vriendschap op. God is ons met zijn liefde altijd een stap voor. Daarom steekt Hij zijn Vaderhand al uit, zelfs naar de kleinste kinderen. Het volk van God bestaat niet alleen uit volwassenen, ook kinderen mogen meelopen in de pelgrimsreis naar het beloofde land. En Jezus zei bovendien: ‘Laat de kinderen bij Me komen.’

Dat God ons uitnodigt om kinderen te dopen, houdt een grote verantwoordelijkheid in: voor jullie als ouders en voor ons allemaal in onze kerkgemeenschap. God neemt onze kinderen bij de hand, maar jullie en wij allen zullen hen eveneens een hand reiken, om ze te leren wandelen met God. Wees daarom steeds een levend en sprekend voorbeeld voor je kind.

 Lied: Nog voordat je bestond/Kom tot de Vader (Samen met Broodhuis)
 
 Doopvragen:

Gelooft u in God, de Vader, onze Schepper en Verlosser?
Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer?
Gelooft u in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?
Belooft u uw kind in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer, en het te doen onderwijzen in het Woord van God?

 Antwoord van de doopouders:

 De kinderen uit de kerk mogen naar voren komen

 Bediening van de doop:

 Vraag aan de gemeente – staande:

Gemeente, wilt u Hugo naar uw vermogen helpen groeien in het geloof en wilt u hem helpen Christus na te volgen?

We zingen – nog staande: Wij zegenen jou (Samen met Broodhuis)

 Overhandigen van de doopkaars
 Bijschrijven in doopboek

We besluiten de doop met dankgebed en ook bidden we om de leiding van Gods Geest bij het lezen en beluisteren van het Woord

Moment met de kinderen, aansluitend: https://www.dailymotion.com/video/x3xs88a
Kinderen naar KND

Schriftlezing: Johannes 2: 1-11 (door lector Danny Nispeling)

1Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Lied: Lied 525

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied: De kerk van alle tijden (Samen met Broodhuis)
- kinderen komen terug uit de     nevendienst

Pastorale mededelingen
Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecten en eventuele andere mededelingen

Kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald

Slotlied – staande: Een toekomst vol van hoop (Samen met Broodhuis)

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel of Broodhuis