Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 11 februari 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie (HA), ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

(G)een naam

In het boekje Ruth klinken heel wat namen, ze hebben bijna allemaal wel een betekenis; in het gedeelte van vanmorgen komt ook iemand voor zonder naam, wat betekent dat? Anderen worden wel bij name genoemd, bijv. Boaz, David, en ook Obed, in die namen klinkt al iets door van wat/wie Jezus zal zijn: Hij die ons dient met zijn leven, en dat vieren we vanmorgen in het avondmaal.

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 11 februari

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 402 (2x zingen)
Moment van verstilling

Aanvangslied – staande: Psalm 136: 1, 12 en 13
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Lied: Lied 836: 1, 4 en 5

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment met de kinderen, aansluitend het kinderlied: Opwekking voor kids 51: Wij zullen opstaan

Schriftlezing: Ruth 4 (door lector Liesbeth Batenburg)

Lied: Psalm 89: 1 en 2

Preek

Lied: Lied 512: 1 en 2

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Pastorale mededelingen en bloemengroet

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Viering avondmaal:

Woorden bij het avondmaal:

Gezegend zij de Naam van de Heer onze God, die zijn volk heeft bevrijd en het leidde uit Egypte, die het veilig deed gaan naar het beloofde land.
Gezegend is Hij die zijn Zoon heeft gegeven, het water des levens, het brood in de woestijn.
In de nacht waarin Hij werd verraden nam Hij het brood en toen Hij gedankt had brak Hij het en zei:
Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.
Daarna nam Hij de beker en zei:
Drinkt allen daaruit, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Hij heeft ons geroepen om in liefde te leven, om te hopen op Hem als gelovige kinderen van God.
Hij heeft ons geroepen om brood te breken voor al wie op aarde honger lijdt, om onze beker te delen met wie dorst naar gerechtigheid.
Hij heeft ons geroepen om in vrijheid te leven.
Om ons te ontbinden werd Hij gebonden.
Om ons vrij te spreken werd Hij vervloekt.
Van God is Hij verlaten om ons voor altijd nabij te zijn.
Uit de dood is Hij opgestaan opdat wij eeuwig met Hem zouden leven.
Gezegend is Hij die de wijnstok ons gaf.
Gezegend is Hij die het brood uit de aarde doet voortkomen, die ons roept aan zijn tafel, de maaltijd, de bruiloft van het Lam.

-    laten wij elkaar nu de vrede van Christus wensen…
-    als gebed zingen we: Hemelhoog 517: 1 en 2

-    uitdelingswoorden bij brood en wijn
-    nodiging: Kom dan, want alle dingen zijn gereed…
-    tijdens de viering zingen we, ondersteund door de avondmaalszangers:
    Eet dit brood
    Laudate omnes gentes
    Als alles duister is
    Bless the Lord
    Kyrie (Sela versie)

-    dankzegging

Eventuele andere mededelingen

De kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald

Slotlied – staande: Lied 413: 3

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel