Kerkdienst

zondag 03 maart 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Jeugddienst
Voorganger: Ds. Joost Schelling
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda

Durf jij....te vertrouwen

Met dit thema starten we een drietal jeugddiensten over geloven als lef hebben: durf te...

In deze eerste dienst staan we stil op de grond onder de voeten van het geloof, namelijk vertrouwen.Geloven heeft veel meer te maken met vertrouwen op God, dan het aanvaarden van een set van waarheden over het geloof. En in deze tijd waarin het lastig is, om echt te vertrouwen (wat is echt, wat is AI, wat is nep (nieuws)?) lezen we over Petrus die uit de boot stapt zijn Heer tegemoet...durf jij, durft u met Petrus mee de boot uit te stappen?!

De muziek is in handen van de jeugddienst band en Robert van Eijl.

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 25 februari

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Dienst van voorbereiding

Voorbereidend pianospel
(10.00 uur, na het consistoriegebed gaan kerkenraad en predikant naar de kerkzaal)

Lied van voorbereiding – Oceans door band

Verstilling

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

Aanvangspsalm: Psalm 91 mijn toevlucht (gemeente gaat staan) sela versie

Bemoediging en groet

In de lijdenstijd is er geen Klein Gloria

Inleiding op de dienst
Dia 1) Vraag: Op wie vertrouw je het meest?
Antwoord: Familie / God / jezelf / vrienden / wetenschap
Dia 2) Vraag: Op wie kun je niet vertrouwen? (open vraag, dus hoeft geen antwoord bij te staan.)
Dia 3) Vraag: Wanneer vertrouw je het meest op God?
Antwoord: In goede tijden / in slechte tijden / iedere dag / ik vind God vertrouwen moeilijk
Dia 4)  Vraag: Wat heb je nodig om op God te vertrouwen?
Antwoord: de bijbel / motivatie / wonderen / mede gelovigen / niks


Gebed


Antwoordlied: Stil opwekking 695


DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
Kindermoment met projectlied en projectplaat

Schriftlezing(en) Mattheüs 14:22-33  Bijbel in gewone taal

1e uitleg van het thema door de voorganger

Lied/Psalm Opwekking 807 - God van Licht
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont 4x.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein

U schijnt feller dan de sterren.    } 4x
Heer, U leidt ons door de storm.    }

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont 4x.


2e uitleg van het thema door de voorganger

Muzikale Meditatie: Psalm 13 Alisa Turner
(wordt ingevuld door band)

Zingen: Lied/Psalm fundament opwekking 785

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden:    Danken over de gaven
            Voorbede
            Stil gebed
            Onze Vader

Mededelingen
Graag hier ook de collectedoelen vermelden.
Voor deze zondag: Diaconie en het project ENERGIE van de Kerkrentmeesters.
De gaven kunnen worden gegeven in de collecteschalen in de hal, via de bank worden overgemaakt, zie De Schakel/ Weekbrief of Website, of middels een QR-code die te vinden is in de hal.
Kinderen kunnen uit de oppas worden gehaald

Slotlied -Opwekking 720 God maakt vrij

Wegzending en Zegen

Uitleidende muziek:  Opwekking 668 Heer u bent goed