Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 7 april 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Geroepen

We maken vandaag, samen met de kindernevendienst, een begin met lezingen uit het boek 1 Samuel.

Deze zondag horen we over de roeping van Samuel, op een bijzondere manier: de HEER roept Samuel rechtstreeks, al is het voor Samuel niet meteen duidelijk dat hij Gods stem hoort.

De rechtstreekse stem van God hoort lang niet iedereen. Maar je kunt je wel geroepen weten door God. Het feit dat Corné vanmorgen belijdenis doet is er een voorbeeld van. En wat is het dan kostbaar dat je op die roepstem ‘ja’ mag zeggen.

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 7 april

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:

 

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

 


Muziek voor de dienst

Lied voor de dienst: Above all (Michael W. Smith)
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 100: 1, 2 en 4
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Lied: Opwekking 855

Belijdenis Corné den Ouden:
-    Enkele inleidende woorden
-    We luisteren naar een geloofsbelijdenis
-    Lied: Opwekking 695
-    Belijdenisvragen:
         Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser?
         Wil je Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer, volgen?
         Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?
         Verlang je en beloof je met de gemeente, verenigd rondom Schrift en     Tafel, de Heer trouw te dienen in de opbouw van zijn Kerk en de komst
         van zijn Rijk?

-    Vraag aan de gemeente - staande:
         Gemeente, belooft u Corné die zijn ja-woord heeft gegeven, hartelijk in     uw midden te ontvangen, hem bij te staan en met hem te werken aan de
         opbouw van de gemeente van Christus?

-    Overhandiging belijdenisgeschenk en roos, overhandigd door…
-    Lied: No longer slaves

Dankgebed en gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen en kinderlied: Samuel (YouTube Samuël (youtube.com))

Schriftlezing: 1 Samuel 3 (door lector Suzan Huibers)

Lied: Oceans (Hillsong)
Preek
Lied: Opwekking 733 – 10000 redenen
Kinderen komen terug uit de nevendienst

Bloemengroet en pastorale mededelingen
Gebeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
Collectedoelen en eventuele andere mededelingen
Slotlied – staande: Opwekking 845 – De zegen
Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Lied na de dienst: Opwekking 488 – De kracht van uw liefde


Gelegenheid om in de hal Corné uw/jouw goede wensen mee te geven