Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 28 april 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ilse Swart
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
 Zet in agenda

Verborgen Aanwezig

Het is aanstaande Zondag de 4e Zondag na pasen en in het liturgisch jaar ook wel de Zondag Cantate genoemd, ‘zing een nieuw lied’. Daarom heb ik voor liederen uit verschillende tradities en achtergronden gekozen. Verder staat een tekstgedeelte uit Jesaja centraal waar God zichzelf als een heel grote en machtige God laat kennen.

Toch lijkt God wat tegengas te krijgen van het volk Israel…

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 7 april

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:

 

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel
(10.00 uur, na het consistoriegebed gaan kerkenraad en predikant naar de kerkzaal)

Lied van voorbereiding – Lied 867

Verstilling

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

Aanvangspsalm: Psalm 150a (alle verzen)

Bemoediging en groet
Gelofte:
V: In de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
Gemeente: AMEN
Bemoediging
V:Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw is tot in eeuwigheid
Gemeente.: en niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

Groet
V.:Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer, en van de Heilige Geest.
Gemeente:Amen.

Klein Gloria - Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Levende God,
alle harten liggen voor U open, alle verlangens zijn U bekend, en geen geheim is voor U verborgen. Zuiver onze harten en gedachten door de adem van uw Geest, zodat wij U voluit kunnen liefhebbenen uw naam alle eer aan doen.
Gem: Amen.

Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
V :Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
Gemeente: En laat ons weer in vrede leven.
V :De Heer ziet en vergeeft al ons tekortschieten,
onze zonden, en wij worden als Gods kinderen
op de weg gezet van nieuw leven.
Gemeente: Amen

genadelied: Amazing Grace, (of Nederlands: Hemelhoog 298, Genade zo oneindig groot)

Kyriegebed
Laten we de heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, want die is zeer groot: En zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

Kyrielied: Hemelhoog 736, We Shall Overcome


DIENST VAN HET WOORD

Zondagsgebed:

* KND
(De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen)
Kinderlied: Lied : kids opwekking 88 Goliath

Schriftlezing OT: Jesaja 45:15-19

Antwoordlied:  ‘Ik zal er zijn’  van Sela

Evangelielezing: Johannes 15:1-8

Acclamatie na de evangelielezing: 339a

Verkondiging met thema: Verborgen Aanwezig

Muzikale Meditatie

Zingen: Lied/Psalm 500: 1, 3, 4 en 5

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gedachtenis Hendrik Willem ‘t Jong, geboren 8 augustus 1970, overleden 21 april 2024

Pastorale mededelingen

Gebeden: Danken over de gaven
                   Voorbede

Gebedsacclamatie: Zo bidden wij zingend, 598 (dans nos obscurites)

        Stil gebed
        Onze Vader

Mededelingen
Graag hier ook de collectedoelen vermelden.

Slotlied – Geef ons vrede, dona nobis (sela)

Wegzending en Zegen
(Gezongen Amen 1x)

Uitleidend orgelspel