Protestantse Kerk

Pinksteren

zondag 19 mei 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Pinksteren
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

(Z)onder stroom

Velen van ons hebben tegenwoordig heel wat opladers in huis: voor je mobiel, voor de accu van de fiets, voor de laptop, tablet, noem maar op; regelmatig moeten deze apparaten aan de stroom, anders doen ze het niet meer. Dus op tijd opladen!

Dat geldt ook voor je geestelijk leven: als je je niet regelmatig in verbinding staat met je bron, met God, verlies je aan geestkracht, het is belangrijk om regelmatig ook zelf opgeladen te worden.

De Geest speelt daarin een belangrijke rol, vanmorgen zullen we erbij stilstaan.

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 12 mei

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:

 

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

 

               

M.m.v. zangkwartet: Hans van Blijderveen, Jolanda van Blijderveen, Jobke Heij, Elske Mol

Orgelspel

Lied voor de dienst: Lied 683
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 87
Bemoediging en groet
Lied 705: 1

Als inleiding op het gebed: Hemelhoog 663
Gebed om ontferming
Leefregel
Lied: Heilige Geest van God (door zangkwartet)

Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen,
aansluitend kinderlied: Vlammetjes     https://www.youtube.com/watch?v=DrDhcuqHPb8
daarna gaan kinderen en leiding naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 (door lector Ruben Boogaard)

Lied: Lied 695

Schriftlezing: Galaten 5: 22-26 (door lector Ruben Boogaard)

Lied: Lied 841: 1 en 2

Preek: (z)onder stroom

Muzikaal meditatief moment, zanggroep zingt: Spirit of the living God

Lied: Lied 686: 1 en 2

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Afscheid en bevestiging ambtsdragers:

Afscheid van:

     - Monica de Geus-van Dalen, diaken
     - Gerrit Hofwegen, ouderling
     - Petra de Jong-Colijn, diaken

Overhandiging roos door de diaconie

Dankgebed

We zingen: Hemelhoog 555: 3

Bevestiging nieuwe ambtsdragers:

    nieuwe ambtsdragers:
    - Liesbeth Batenburg-van Wijngaarden – pastoraal ouderling
    - Ellen Boerman-van den Heuvel – pastoraal ouderling jonge gezinnen

Woorden bij de bevestiging:

Niet voor zichzelf leeft de kerk, niet voor haar eigen bestwil, maar met het oog op de wereld zijn we als mensen van God, als mensen in het spoor van Jezus, als dragers van de Geest, geroepen tot getuigenis en dienst, tot het doen van gerechtigheid en barmhartigheid.

Om te leven uit de Schriften, als hoorders van het Woord, die met recht de daad bij het Woord voegen.
Om het blijde nieuws te verkondigen van Jezus Christus, het Leven van de wereld.
Om de lofzang hoog te houden, om de Schepper te eren, want wij zijn zijn mensen, en Hij is onze God.

Reisgenoten zijn we allen, tijdgenoten van elkaar, lotgenoten van de wereld, pelgrims in een lange stoet, vrouwen en mannen op weg naar het Licht.

Om die weg telkens weer te zoeken en te vinden, is er die gemeenschap in Gods Naam.
Om de Schriften te horen en het heil te vieren, om elkaar te bemoedigen en te leren.
En worden er uit hun midden mensen geroepen aan dit alles leiding te geven. Om in pastorale zorg naar elkaar om te zien, om toe te rusten, om te dienen, om de Schriften uit te leggen en de sacramenten te bedienen, om voor te gaan in de gebeden, en om in goed rentmeesterschap de zaken te behartigen.

Zij allen tezamen, met heel de gemeente, tot het heil van de wereld, en tot eer van de ene en gezegende Naam.

Verzoek op de volgende vragen antwoord te geven:

-    Aanvaardt u dit ambt als een opdracht van God via zijn gemeente?
-    Gelooft u dat de bijbel ons is toevertrouwd als bron van verkondiging en bemoediging en als leidraad van geloof en leven in de gemeente?
-    Belooft u uw ambt trouw te zullen vervullen naar de gaven die God u heeft gegeven, met liefde voor de mensen die u in uw werk worden toevertrouwd, 
     en belooft u te zwijgen over wat in vertrouwen met u wordt gedeeld?
-    Belooft u steeds uw wegen te toetsen aan de weg van de Heer, en u in vertrouwen op de ruimte en de kracht van de Heilige Geest te stellen onder de
     hoede van de kerk?

zr. Liesbeth Batenburg, wat is daarop je antwoord?
zr. Ellen Boerman, wat is daarop je antwoord?

zegenbede

Overhandiging roos.

Vraag aan de gemeente met antwoord van de gemeente - staande:

Zusters en broeders, belooft u hen die in uw midden hun ja-woord hebben gegeven, te ontvangen, hen te omringen met uw meeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan de Heer en zijn gemeente?

Allen: Ja van harte
We zingen – nog staande: Kinderopwekking 185: 2

De Here zegent u en Hij beschermt u.
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn.
Hij zal zijn vrede aan u geven.

Verlenging:

- Adriaan Vonk, pastoraal ouderling
- Kees en Marjolein van der Linden, jeugdouderling
hebben aangegeven hun ambtsperiode te willen verlengen, daar zijn we dankbaar voor en blij mee, we wensen hun daartoe Gods zegen, vreugde en kracht.

Gedachtenis

Cornelia Elizabeth – Bep – Stout-de Ruiter, geboren 20 november     1928, overleden 10 mei 2024


Bloemengroet en pastorale mededelingen
Gebeden
Aandacht voor de collecten.

Slotlied – staande: Lied 675
Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel