Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 26 mei 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Gerard de Lang
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie (HA), ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Vallen & Opstaan

Als je het mij vraagt is de zin 'In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst' door niemand minder dan de apostel Paulus bedacht. Lees maar mee in zijn eerste brief aan de christengemeente in Korinte (Griekenland). We openen de Bijbel in hoofdstuk 10. Wat een genade heeft God bewezen aan het oude Israël! Maar o wat zijn ze daarna diep gevallen. Zelfs tot het afwijzen van de Messias toe. Terwijl ze waren gedoopt in de naam van Mozes en ze volop gegeten hadden van Gods hemelse gaven. Maar dat kan ons ook overkomen, zegt Paulus. En menigeen zal er misschien bij denken: het overkomt ons nu, in deze tijd. Maar waar een vallen is, daar is ook altijd een opstaan. Dat is wezenlijk voor het christelijk geloof. Dus daar moeten we nog over hebben zondag.

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 26 mei

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:

 

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

THEMA: VALLEN EN OPSTAAN

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Hemelhoog 229 (2x)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 62: 1, 5

Bemoediging en groet

Klein Gloria: Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Schuldbelijdenis

Woord van genade

Aanmoediging tot leven: de Tien Geboden (Exodus 20)

Antwoordlied: Liedboek 342: 3, 5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

Gesprekje met de kinderen (de kinderen komen naar voren)

Kinderlied: Opwekking Kids 334

De kinderen gaan naar nevendienst

Schriftlezing: 1 Korintiërs 10,1-17 (NBV21)

Antwoordlied: Psalm 15: 1, 2

Verkondiging met thema: Vallen en opstaan

Muzikale meditatie: ……..

Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (Lied 340b)

MAALTIJD VAN DE HEER

Pastorale mededelingen

Voorbereiding

Inleiding en instellingswoorden

Vredegroet

Inleidende dankzegging

Sanctus: Hemelhoog 584

Tafelgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Hemelhoog 105: 2, 3, 4

Nodiging

Communie

ZANGGROEP: Communiezang: …….

Mededelingen

Slotlied: Liedboek 159a

Wegzending en Zegen
Gemeente zingt: Amen.

Uitleidend orgelspel