Protestantse Kerk

Meditatief moment

maandag 3 april 2023
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Meditatief moment
Voorganger: Huib van der Leeden
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

Op deze dagen vinden om 19.30 uur meditatieve momenten plaats in De Morgenster. Deze korte vieringen worden geleid door gemeenteleden uit de Bethlehemkerk en De Morgenster. We denken na over de weg naar Pasen. Deze weg is vol emoties, niet alleen bij Jezus, maar ook bij de mensen om Hem heen. Herkennen wij die emoties?


LITURGIE 
  
Voorganger:Huib van der Leeden
Organist:Johan den Hoedt

 

Orgelspel

Welkom - Muziek - Stilte

Opening
v.: Onze hulp is in de naam van de HEER
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: Wie woont in de hoede van de Eeuwige
g.: overnacht in de schaduw van de machtige.
v.: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,
g.: Hij is een schild, een muur om je heen.

Stilte

Zingen: Lied 547: 1,2 en 3

Inleiding

Lezing: Mattheus 21: 10-17
10Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 12Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver 13en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’
14Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. 15De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. 16Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ 17Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.

Zingen: Lied 550: 1

Lezing: Psalm 118: 19-23
19Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21Ik wil u loven omdat u antwoordde
en mij de overwinning gaf.
22De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
23Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.

Zingen: Psalm 118: 3

Gebeden

Slotlied: Lied 556: 1 en 2

Zegenbede:
v.: God zij ons genadig en zegene ons
g.: Hij doe zijn aangezicht over ons lichten. Amen

Orgelspel