Protestantse Kerk

Meditatief moment

woensdag 5 april 2023
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Meditatief moment
Voorganger: Wim van der Linden
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

Op deze dagen vinden om 19.30 uur meditatieve momenten plaats in De Morgenster. Deze korte vieringen worden geleid door gemeenteleden uit de Bethlehemkerk en De Morgenster. We denken na over de weg naar Pasen. Deze weg is vol emoties, niet alleen bij Jezus, maar ook bij de mensen om Hem heen. Herkennen wij die emoties?


LITURGIE 
  
Voorganger:Wim van der Linden
Organist:Johan den Hoedt
M.m.v.:Jeanette Jelier - fluit

 

Orgelspel

Welkom - Muziek - Stilte

Opening
v.: Onze hulp is in de naam van de HEER
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: Wie woont in de hoede van de Eeuwige
g.: overnacht in de schaduw van de machtige.
v.: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,
g.: Hij is een schild, een muur om je heen.

Stilte

Zingen: Lied 568a

Inleiding

Lezing: Johannes 12: 20-27
20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. 27Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.

Zingen: Lied 650: 1,2 en 3

Lezing: Psalm 118: 19-23
19Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21Ik wil u loven omdat u antwoordde
en mij de overwinning gaf.
22De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
23Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.

Zingen: Psalm 118: 8

Gebeden

Slotlied: Lied 556: 1 en 5

Zegenbede:
v.: God zij ons genadig en zegene ons
g.: Hij doe zijn aangezicht over ons lichten. Amen

We verlaten de kerk in stilte