Kerkenraad


De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk bestaat bij volledige bezetting uit twee predikanten (1,5 formatieplaats), 9 pastorale ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 6 diakenen en 3 ouderlingen-kerkrentmeester.

De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen. Het moderamen bereidt bijeenkomsten van de kerkenraad voor en is verantwoordelijk voor dagelijks bestuur waaronder het afdoen van formele en administratieve zaken die geen uitstel dulden. Het moderamen bestaat uit de preses, de twee predikanten, de scriba’s, een pastoraal ouderling, een jeugdouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

Vergaderingen
De kerkenraad vergadert acht keer per jaar op de vierde dinsdag van de betreffende maand. In de maanden februari, juli, augustus en december wordt niet vergaderd. Het moderamen vergadert gewoonlijk op de tweede dinsdag van de maand.

De pastoraal ouderlingen worden in hun werk bijgestaan door pastoraal medewerkers. De ouderlingen-kerkrentmeester worden ondersteund door enkele kerkrentmeesters en medewerkers. De diakenen worden ibijgestaan door diaconaal medewerkers.

Contact
Het contactadres van de kerkenraad is scriba_bk@pknpapendrecht.nl.