De liturgie


De liturgie is de manier waarop we tijdens de kerkdienst het geloof vieren. Het is het geheel van gebeden, ceremoniën en handelingen die deel uitmaken van de eredienst. De liturgie bestaat uit 3 onderdelen:

Dienst van voorbereiding
Dienst van het Woord

Dienst van de gebeden

Er is een folder waarin de liturgie tot in detail staat beschreven. 

Dienst van voorbereiding

 • Voorbereidend orgelspel
 • Lied van voorbereiding (kerkenraad komt binnen)
 • Verstilling
 • Moment om in stilte te richten op God ter voorbereiding van de dienst
 • Handdruk ouderling van dienst en predikant
 • De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de dienst over aan de predikant.
 • Opening van de dienst door predikant
 • Aanvangspsalm (een psalm staat voor de verbinding met het volk Israël). 
 • Bemoediging en groet
 • Korte samenvatting van ons geloof in en onze afhankelijkheid van God.
 • Klein Gloria ~ Lied 195

Uitzonderingen:
We zingen geen Glorialied gezongen tijdens Advent en de Lijdenstijd. Op Eerste Kerstdag zingen we het groot gloria,’Ere zij God’.

 • Gebed van toenadering / kyrië/ schuldbelijdenis / genadeverkondiging / aanmoediging tot leven
 • We lezen en richten ons op God en de Bijbel, wat gebeurt er in de wereld om ons en heen en wat kunnen we meenemen in ons dagelijks leven.
 • Antwoordlied

Dienst van het Woord

 • Gebed bij het openen van de Bijbel
 • De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Kinderlied
 • Schriftlezing(en)
 • Antwoordlied: lied / psalm
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Geloofsbelijdenis
 • Antwoordlied
 • Inzameling van de gaven

Dienst van de gebeden

 • Pastorale mededelingen (mededelingen over ziekte, geboorte, trouwen, overlijden of andere (zorgelijke) gebeurtenissen waar gemeenteleden mee te maken krijgen.
 • Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.
 • Mededelingen
 • Slotlied
 • Wegzending en zegen
 • Amen (1x, gezongen)
 • Handdruk van de ouderling van dienst en de predikant
 • Uitleidend orgelspel of lied van de muziekgroep