Protestantse Kerk

Gemeente Groei Groepen


‘Groeien in geloof, groeien in getal en groeien in gemeenschap’. Dat is het doel van de Gemeente Groei Groepen binnen onze kerk. Gemeente Groei Groepen zijn kleine huiskamerkringen, waar rond een open bijbel het geloofsgesprek wordt gevoerd.

De leden ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer. Er zijn op dit moment 12 groeigroepen actief. Zij komen om de 2 tot 4 weken bij elkaar op een zondagavond of een door-de-weekse avond. De meeste groepen gebruiken het studiemateriaal van het Evangelisch Werkverband. Er zijn ook groepen die een eigen boekje gebruiken. Het is wel belangrijk dat in het gebruikte materiaal de bijbel centraal staat en aansluit bij de visie van de Bethlehemkerk. De groepen bestaan uit ongeveer 10 tot 12 personen.
Wil je meedoen aan een groeigroep of er in jouw omgeving zelf een van de grond helpen? Neem dan contact op met Ineke Vonk, i.vonk1960@gmail.com.

Do-events
Onderdeel van het programma van de groeigroepen zijn de do-events. De do-events zijn gericht op dienstbaarheid en/of opbouw van de gemeente en/of samenleving. Iedere groep is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het eigen do-event.

Pastoraat
De Gemeente Groei Groepen voorzien in een pastorale taak. Binnen de groepen wordt lief en leed met elkaar gedeeld en wordt naar elkaar omgezien.

Taken stuurgroep
De stuurgroep van de GGG is de verbindende en coördinerende schakel tussen de diverse groeigroepen, kerkenraad en gemeente. Zij bestaat uit een predikant en één of meerdere gemeenteleden. Een predikant kan daarnaast de groeigroep bezoeken op uitnodiging of op eigen initiatief.

 • De taken van de stuurgroep zijn:
 • Het stimuleren van gemeenteleden om deel te nemen aan een groeigroep (Schakel, website, actief benaderen van gemeenteleden onder wie nieuw-ingekomen gemeenteleden);
 • Een voorstel doen voor studiemateriaal;
 • Zorgdragen dat er in iedere groep een contactpersoon is;
 • Beleggen van en invulling geven aan een startavond of afsluitende avond als hieraan behoefte is;
 • Samenstellen van de groepen;
 • Vormen en nieuwe groeigroepen;
 • Begeleiden van nieuwe groeigroepen;
 • Kerkenraad op de hoogte houden van de voortgang en functioneren van de groeigroepen;
 • Onderhouden van contact met de predikant om onderwerpen en/of thema’s die behandeld worden ook aan te laten sluiten in de zondagse erediensten.

Vergaderingen/overleg
Maximaal 2 x per jaar (november/december en mei/juni) is er een voortgangsoverleg met de groeigroep-leiders. Tijdens deze overleggen worden de volgende punten besproken:

 • Inhoudelijke verdieping van het studiemateriaal
 • Voortgang binnen de diverse groepen
 • Eventuele knelpunten
 • Studiemateriaal
 • Voorbereiding nieuw seizoen
 • Voorbereiding startavond of afsluitende avond
 • Voortgang do-events
 • Plaatsen van nieuwe leden
 • Opstarten van een nieuwe groep

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt wat rondgestuurd wordt naar alle contactpersonen van de groeigroepen en de uitvoerend scriba van de kerkenraad.

Contact kerkenraad
De verslagen van de vergaderingen worden naar de scriba gestuurd die deze naar het moderamen en de pastorale ouderlingen stuurt. Het pastoraat behandelt de notulen inhoudelijk op haar vergadering en zal indien nodig reactie geven op genoemde zaken. Minimaal 1 x per jaar is er overleg met het moderamen over de voortgang, visie en overige zaken. Bij voorkeur voor het begin van een nieuw seizoen. Doel van het contact is o.a. om de werkzaamheden van de groeigroep coördinator/groeigroepen te evalueren en aandachtspunten/visie van de kerkenraad en groeigroep coördinator op elkaar af te stemmen en met elkaar te bespreken.