Missie

Onze gemeente is gemeente van Jezus Christus.

  • Onze identiteit is dus geen bezit, maar geschenk. Als de Emmaüsgangers nodigen wij telkens opnieuw al biddende de levende en opgestane Heer in ons midden uit. Hij is onze identiteit: wij zijn van Hem.

Zij leeft uit de bron van het evangelie van Christus, dat wordt verkondigd vanuit het Oude en Nieuwe Testament.

  • De geschriften van de kerk (o.a. belijdenisgeschriften en geloofsbelijdenissen) zijn daarbij voor ons onmisbaar: wij zijn niet de eersten die zich door het bijbelse woord geraakt weten en wij willen ons door het gelovig verstaan en overdenken van hen die ons voorgingen laten inspireren én bijlichten.

Haar leven concretiseert zich in de viering van Woord en Sacrament

  • als de inspiratiebron voor verdieping van ons persoonlijk geloof
  • als het centrum van het gemeenteleven en het omzien naar elkaar
  • als de inspiratiebron voor onze dienst aan de wereld, waarin wij als zijn leerlingen ons willen inzetten voor gerechtigheid, vrede en goed rentmeesterschap.

Waar de Geest des Heren is, is vrijheid (2 Kor.. 3:17).

  • Wij hechten, mede door onze geschiedenis, aan vrijheid, ruimte en gastvrijheid. Door de jaren heen hebben mensen van allerlei kleur een plekje gevonden in onze gemeente en wij beschouwen dat als een rijkdom. Toch mag de goede veelkleurigheid van gemeenteleden niet ontaarden in een kleurloze pluriformiteit van het belijden van de gemeente. Dat zou gebeuren als de gemeente nergens meer voor staat omdat ze voor alles wil staan. De gemeente die haar Heer belijdt zal omwille van Hem ook de moed en mondigheid hebben om te zeggen dat er dingen zijn die niet met belijden stroken. Terwijl individuele gemeenteleden de ruimte hebben om in dit spanningsveld hun eigen weg te zoeken, belijden wij als gemeente het geloof van de kerk. 

Een missionaire (gezonden) gemeente dankzij missionaire (gezonden) christenen

  • Wij voelen ons geroepen om, misschien nadrukkelijker dan vroeger, samen ons te laten toerusten om het evangelie door te geven. Wij willen daarbij talenten en gaven van gemeenteleden inzetten.