Kerkdienst

zondag 20 juni 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ilse Swart
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

We gaan het in deze dienst hebben over 2 Korinthe 5:14-21. Paulus zou Paulus niet zijn als hij ons niet met heel wat vragen en ingewikkelde woorden het bos in stuurde. Daarom gaan we aantal van die vragen onder de loep nemen. Wat betekent het bijvoorbeeld om met Christus te sterven? Hoe beoordelen we mensen niet naar de maatstaven van de wereld? En hoe brengt ons dat allemaal dichter bij God?

Ilse Swart.

De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. 20 juni 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:Ilse Swart
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:Christel de Bruijn, Ilse-Joan van Engelen, Robert van den Bos en Pim Schipper


VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: lied 703

Bemoediging
v.: Onze hulp en onze verwachting
g.: is van God, onze Heer.
v.: Hij die alles maakte,
g.: laat niet los wat Hij begon.

Groet
v.: de Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Aanvangslied: lied 107: 1,2 en 4

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301a)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: lied 304: 1,2,3

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Inleiding op lezing en preek

Gebed van de zondag (collecta)

Lezing: 2 Kor. 5: 14 - 21

14Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. 21God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

Zingen: lied 575: 1 en 6

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: lied 346 : 1, 3, 4, 5

GEBEDEN EN GAVEN

Gedachtenis Margo Klop - Oudakker

Lied 868: 2 en 5

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)

Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: lied 976

Zegen (met gesproken Amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.

Orgelspel


Voor het koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.