Protestantse Kerk

Leren vieren dienen

Wij zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is. Kernbegrippen voor ons zijn: ontmoeten en delen. Om aan te geven op welke manier wij willen groeien in zorg voor elkaar en voor de wereld hebben wij een onderscheid gemaakt tussen het leren en ervaren, vieren en dienen van de gemeente. Deze elementen zijn overigens onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Leren en ervaren
De gemeente is voortdurend lerend onderweg. Daarvoor wordt een breed aanbod van allerlei leer- en ervaringssituaties geschapen, zodat iedereen iets van God op het spoor kan komen, en kan groeien in relatie tot God, tot elkaar en tot de wereld. De kerk schept situaties waarin het mysterie van de Eeuwige beleefd kan worden. In dit gezamenlijke proces zijn Bijbel, traditie en ervaringen van vandaag gids en inspiratiebron. Naast de wekelijkse kerkdiensten heeft verdieping van het geloof onder andere plaats in catechese, gespreksgroepen en vormings-  en toerustingsavonden.

Vieren
Iedere zondagmorgen en op kerkelijke feestdagen worden wij uitgenodigd in de kerk samen te komen om de eredienst bij te wonen. Wij zingen, danken en bidden en belijden ons geloof. Wij luisteren naar de Stem die tot ons spreekt in woord, muziek, symbool en sacrament. Ook is er kindernevendienst.  Wij streven ernaar dat ook de jeugd zich thuis voelt in de diensten. Zo is er de maandelijkse jeugdkerk en zijn er jeugddiensten.

De werkgroep Eredienst houdt zich bezig met de bezinning op de diensten en adviseert de kerkenraad in zaken die de liturgie betreffen. Voor het muzikale gedeelte van de eredienst is een muziekbeleidsplan geformuleerd.

Dienen
De gemeente is een plaats van hoop en zingeving, een plaats om te helen en te delen. In het voetspoor van Jezus, die opkomt voor armen en verdrukten, probeert zij handen en voeten te geven aan het Bijbelse visioen van een wereld van vrede en gerechtigheid.

 

Pastoraat

De meest elementaire vorm van pastoraat bestaat uit het oog hebben voor elkaar, het bieden van een luisterend oor, kortom, het laten merken dat je er bent voor de ander en voor elkaar.

Gestructureerd pastoraat in clusters en wijken
Naast het pastoraat dat spontaan gebeurt vanuit de gemeenteleden zelf, bieden wij een meer gestructureerde vorm van pastoraat aan. Wij gaan uit van vier clusters die – op basis van onze geschiedenis - onderverdeeld zijn in elf wijkteams. In ieder cluster wordt de pastorale en diaconale aandacht verleend door een team dat bestaat uit contactpersonen, een diaken en een coördinator. De contactpersonen onderhouden het contact met de gemeenteleden in hun wijk en zijn heel praktisch de ogen en de oren van het pastoraat.
De coördinatoren stimuleren in hun cluster het omzien naar elkaar. Zij zijn aanspreekpunt voor de contactpersonen en voor ieder die aandacht behoeft. Zij regelen, indien gewenst, een gesprek met een predikant, een ouderling of de diaken.
Voor meer informatie: zie Pastoraat in De Morgenster.
 

Diaconie

Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de samenleving centraal. De diaconie stimuleert de gemeente, initieert, coördineert en informeert. De diaconie is attent op behoeften van mensen in de eigen gemeente en daarbuiten. In praktische zin geeft de diaconie vorm aan het present- zijn van de kerk in de samenleving, in samenwerking met anderen en met de overheid. De diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij zorgen voor de viering van het Avondmaal. Veel werk van de diaconie gebeurt in stilte.

Het specifieke van diaconaal geld is dat het geen geld is van de diaconie, maar geld is bestemd voor anderen. Eén van de taken van de diakenen is om dat geld goed te besteden, vanuit de liefde in Christus. Met de ZWO-commissie is de afspraak gemaakt dat de ZWO- commissie het geld bestemt voor buitenlandse noden, terwijl onze diaconieën zich richten op behoeften in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om armoede in eigen kring of eigen dorp, maar ook om diaconale projecten ten behoeve van de armsten en de zwaksten in de eigen regio of elders in Nederland. Ons diaconale geld is dan een voorwaarde waardoor een voedselbank, een inloophuis of een noodopvang kan blijven bestaan. In De Morgenster zijn de avondmaalscollecten dan ook altijd bestemd voor een diaconaal doel in de regio.
Voor meer informatie: zie Diaconie en ZWO.

 

Cursussen Vorming en Toerusting

De werkgroep, met leden uit zowel de Bethlehemkerk als de Morgenster, tracht jaarlijks een programma samen te stellen om het geloof te verdiepen en met elkaar in gesprek te komen. We noemen dit vorming en toerusting.
Wij proberen een zo breed mogelijk publiek aan te spreken.
Het staat u vrij om mensen van zowel binnen als buiten de kerk uit te nodigen.

Zie het volledige programma van het seizoen 2023-2024 of de programmaonderdelen, die binnenkort starten.