Protestantse Kerk

ANBI

De Morgenster

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door
een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Gereformeerde Kerk “De   Morgenster” te Papendrecht
Telefoonnummer :078 6151714
RSIN/Fiscaal nummer:8219.13.165
Nummer Kamer van Koophandel:24484522
Website adres:www.pknpapendrecht.nl/demorgenster
E-mail:scriba_mk@pknpapendrecht.nl  
Adres:Muilwijckstraat 1
Postcode:3353 VD
Plaats:Papendrecht
Postadres:Muilwijckstraat 1
Postcode:3353 VD
Plaats:Papendrecht

 

De Gereformeerde Kerk “De Morgenster” te Papendrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk “De Morgenster” te Papendrecht.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen de kerk en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Het dagelijks bestuur berust bij de kleine kerkenraad die bestaat uit predikanten en afgevaardigde ouderlingen en diakenen. In onze gemeente telt de kerkenraad 34 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste zes leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Lees hier het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Voor verdere actuele informatie over activiteiten van onze gemeente verwijzen wij u naar onderstaande link:

www.pknpapendrecht.nl/demorgenster

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  
Gereformeerde kerk te Papendrecht
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2022

 


Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

     
  BegrotingRekeningRekening
  202320222021
 Opbrengsten en Baten   
 Opbrengsten onroerende zaken19.00020.69213.781
 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen1.3001.30719.793
 Bijdragen van leden en anderen212.700211.313225.480
 Door te zenden collecten en giften2.0001.7991.394
 Totaal baten A
235.000

235.111

260.448
     
 Uitgaven en Kosten   
 Kosten kerkelijke gebouwen56.750116.60781.054
 Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen3.0002.9602.762
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.8.3007.8616.758
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat128.00092.887118.563
 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten8.3007.9576.175
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen13.40013.49513.162
 Salarissen en vergoedingen3.9004.3233.024
 Kosten beheer, administratie en archief17.15017.66419.942
 Rentelasten/bankkosten1.4001.3.631.848
 Afdrachten door te zenden collecten en giften2.0001.7991.394
 Totaal lasten A
242.150

266.916

254.682
     
 Operationeel resultaat (A)
-7.150

-31.805

5.766
     
 Incidentele baten en lasten   
 Incidentele baten-24.23745.000
 Incidentele lasten- --
 Incidentele baten en lasten (B)
-

24.237

45.000
     
 Resultaat verslagjaar (A+B)
-7.150

-7.568

50.766
     
 Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen   
 Onttrekkingen bestemmingsreserves- --
 Onttrekkingen bestemmingsfondsen-37.150-
 Toevoegingen bestemmingsreserves--25.000-338.723
 Toevoegingen bestemmingsfondsen--1.100292.503
 Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
-

11.050

-46.220
     
 Resultaat naar Algemene reserve (D)
-7.150

3.482

4.546

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

De Gereformeerde Kerk “De Morgenster” ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


 

De Diaconie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A.Algemene gegevens

Naam ANBI:Diaconie van de Gereformeerde   Kerk “De Morgenster” te Papendrecht
Telefoonnummer :078 6151714
RSIN/Fiscaal nummer:8241.23.268
Nummer Kamer van Koophandel:76454193
Website adres:www.pknpapendrecht.nl/demorgenster
E-mail:diaconie_mk@pknpapendrecht.nl
Adres:Muilwijckstraat 1
Postcode:3353 VD
Plaats:Papendrecht
Postadres:Muilwijckstraat 1
Postcode:3353 VD
Plaats:Papendrecht

 

De Gereformeerde Kerk “De Morgenster” te Papendrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Gereformeerde Kerk “De Morgenster” te Papendrecht.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen de kerk en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Het dagelijks bestuur berust bij de kleine kerkenraad die bestaat uit predikanten en afgevaardigde ouderlingen en diakenen. In onze gemeente telt de kerkenraad 34 leden, dat is inclusief de diakenen, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 11 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op de website www.pknpapendrecht.nl vindt u het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente. Het beleidsplan van de diaconie maakt onderdeel uit van het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Voor verdere actuele informatie over activiteiten van onze gemeente verwijzen wij u naar www.pknpapendrecht.nl/demorgenster/

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  
Gereformeerde kerk te Papendrecht
College van Diakenen - Jaarrekening 2022

 


Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

     
  BegrotingRekeningRekening
  202320222021
 Opbrengsten en Baten   
 Bijdragen van leden en anderen43.60043.78052.599
 Door te zenden collecten en giften6.90022.757-
 Totaal baten A
50.500

66.537

52.599
     
 Uitgaven en Kosten   
 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten600557965
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen1.3001.4351.300
 Kosten beheer, administratie en archief250276270
 Rentelasten/bankkosten200189184
 Diaconaal werk plaatselijk6.6507.5276.969
 Diaconaal werk regionaal/landelijk14.60017.49028.229
 Diaconaal werk wereldwijd20.00017.77915.000
 Afdrachten door te zenden collecten en giften6.90020.2570
 Totaal lasten A
50.500

65.510

52.917
     
 Operationeel resultaat (A)
0

1.027

-318
     
 Incidentele baten en lasten   
 Incidentele baten---
 Incidentele lasten---
 Incidentele baten en lasten (B)
-

-

-
     
 Resultaat verslagjaar (A+B)
0

1.027

-318
     
 Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen   
 Onttrekkingen bestemmingsreserves---
 Onttrekkingen bestemmingsfondsen---
 Toevoegingen bestemmingsreserves---
 Toevoegingen bestemmingsfondsen---
 Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
-

-

-
     
 Resultaat naar Algemene reserve (D)
0

1.027

-318

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.