Protestantse Kerk

Veilige gemeente

 

De Morgenster: een 'veilige gemeente'.
De Morgenster wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Gelukkig hebben we geen aanwijzingen voor ongewenste situaties, maar we weten dat ook in kerken grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen.

In het periodieke overleg met de andere PKN-kerken in Papendrecht is het onderwerp besproken, in eerste instantie met de gedachte dit kerkoverstijgend te benaderen. Bij nader doordenken was dat toch ingewikkelder dan gedacht, waarna is besloten dit eerst in de eigen kerk vorm te geven.
De kerkenraad heeft dan ook beleid opgesteld voor De Morgenster.

Vertrouwenspersonen.
Om invulling te geven aan het begrip ‘veilige gemeente’ zijn vertrouwenspersonen nodig bij wie gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen, vermoedens en meldingen.
Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen en vragen periodiek aandacht voor (de uitvoering van) het beleid van de kerkenraad.

De vertrouwenspersonen volgen een protocol. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen, bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet zelf onderzoek doen, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat en geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersonen zijn bekend met en in De Morgenster, werken in opdracht van maar niet namens de kerkenraad en handelen onafhankelijk. Zij hebben dan ook geen pastorale, financiële en/of bestuurlijke taken. Zij ondertekenen wél een verklaring van geheimhouding.

Jaarlijks rapporteren zij aan de kerkenraad waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn en de rapportage is voorzien van een analyse en zo nodig beleidsaanbevelingen.

Kerneigenschappen: relevante ervaring en vorming, gespreksvaardigheden, kennis van de problematiek van machtsmisbruik, procedures, kerk en lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland.

De twee vertrouwenspersonen.
De kerkenraad heeft op 27 augustus 2019 als vertrouwenspersonen voor De Morgenster benoemd:

mevr. J.P. (Jolanda) Fortuin-van de Graaf,
Oosteind 100, 3356 AD Papendrecht,
lid van De Morgenster

dhr. G. (Gerrit) Hofwegen,
Westeind 4, 3351 AP Papendrecht,
lid van de Bethlehemkerk

Jolanda Fortuin werkt als zelfstandig coach en begeleidt mensen met een beperking op allerlei gebied (via dagbesteding) in het bedrijfsleven en heeft daarbij regelmatig te maken met vertrouwenskwesties.

Gerrit Hofwegen heeft tot zijn pensionering bij de politie gewerkt in diverse functies en is van daaruit goed bekend met de rol en functie van vertrouwenspersoon.
 

Met twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, hebben gemeenteleden een keuze wie zij willen benaderen. De vertrouwenspersonen hebben daardoor iemand om mee te overleggen en samen te werken. Doordat één van de vertrouwenspersonen lid is van de Bethlehemkerk is er ook de mogelijkheid van kennisuitwisseling met de vertrouwenspersoon van die kerk.

De kerkenraad is Jolanda en Gerrit erkentelijk voor hun bereidheid deze rol op zich te nemen.
Mochten zij in actie moeten komen, wat hopelijk niet nodig zal zijn, dan zijn wij overtuigd van hun kundige aanpak.
Zij zijn bereikbaar via mailadres vertrouwenspersonen_mk@pknpapendrecht.nl of telefonisch 06-12264094 (Jolanda Fortuin-v.d. Graaf) of 06-11286238 (Gerrit Hofwegen).

Meer informatie.
Op de website van de Protestante Kerk vindt u meer informatie over het thema 'veilige gemeente'.
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de scriba van de kerkenraad.