Protestantse Kerk

Samenwerking MK-BK

Na het rapport van de verkennersgroep, de resultaten van de gehouden enquête, het overleg in de beide kerkeraden en de gesprekken tijdens de gemeenteavonden is de wederzijdse intentie uitgesproken om tot verdergaande samenwerking tussen De Morgenster en de Bethlehemkerk te komen.

Inmiddels is hiervoor een organisatiestructuur ingericht.
Over de voortgang van het proces wordt u via De Schakel en op deze website geïnformeerd.

Verder vindt u hier:
- een chronologisch overzicht van de stappen die in het proces zijn gezet.
- de meest recente communicatie.