Beroepingswerk

Met de bevestiging van ds. Peter van Ankeren in de dienst van 4 september 2022 wordt het beroepingswerk beëindigd.
Het proces, dat daarbij gevolgd is, begon met het maken van de profielschets van De Morgenster.

 

Profiel van De Morgenster

 

De Morgenster is een gemeenschap van gelovigen onderweg met God die voor ons in Jezus Christus een gezicht heeft gekregen. In de wekelijkse eredienst en tal van andere bijeenkomsten zijn wij bijeen rondom Gods Woord. Samen weten wij ons geraakt door het mysterie van Gods liefde. De Morgenster is een gastvrije gemeenschap, veelkleurig in geloofsbeleving.
Wij gaan met elkaar om in de overtuiging dat de Geest van God zich juist in veelkleurigheid laat kennen en ons roept om naar elkaar om te zien in lief en leed.
De Morgenster is zich bewust van haar missionaire en diaconale opdracht in de samenleving en voelt zich betrokken bij de zorg om de schepping.

 

Hoe wij gemeente zijn

Wij willen leren en ervaren

De zondagse viering is een belangrijk element in ons gemeente-zijn. Hier wordt de Bijbel geopend en overdacht. Hier zingen we in verbondenheid met velen. Hier vieren we doop en maaltijd, sacramenten uit de traditie met zeggingskracht voor vandaag. De predikanten proberen met hun uitleg een brug te slaan tussen de oude verhalen over God en mensen én het leven in deze tijd.
In corona-tijd maken wij gebruik van een live-streaming en dit zijn we ook van plan te gebruiken ná corona-tijd. Een nieuwe manier van de kerkdienst beleven.
Naast aansprekende wekelijkse erediensten heeft verdieping van het geloof onder andere plaats in gespreksgroepen, Gesprek met hart en ziel, ‘Aandachtig leven’, ‘Geloof delen’ en vormings-en toerustingsavonden.

De predikanten hebben hun inbreng in het programma van vorming en toerusting. In verschillende kringen worden Bijbelse thema’s ter sprake gebracht. Verdieping en doordenking van het geloof zijn belangrijke doelstellingen voor dat programma.
Clubwerk en groepen voor de jongeren, wordt samengedaan met de Bethlehemkerk. Door tal van activiteiten voor kinderen en jongeren hopen we dat zij zich betrokken gaan voelen bij God en Zijn kerk. Wij staan open voor ontmoeting met andersgelovigen.

Wij willen vieren

Onze gemeente kenmerkt zich door veelkleurigheid.
Iedere zondagmorgen en op kerkelijke feestdagen ervaren wij de Stem die tot ons spreekt in woord, muziek, symbool en sacrament. De predikanten stimuleren het geloofsgesprek.
Naast de morgendiensten, met kindernevendienst en maandelijks de jeugdkerk, hebben wij o.a. jeugd- en kinderdiensten en experimentele diensten zoals een popdienst, een top2000-dienst, Kliederkerk en Taizévieringen. Met de Bethlehemkerk organiseren we voor de jongeren jaarlijkse bezoeken aan events zoals de EO-jongerendag en The Passion.
Wij hebben een Startzondag met de Bethlehemkerk en in het voorjaar een eigen gemeentezondag. De werkgroep Eredienst adviseert omtrent alle aspecten van liturgie en eredienst. Het beamteam ondersteunt kerkdiensten. De werkgroep Bloemengroet zorgt voor bloemen in de kerk, aansluitend bij de kleuren van het kerkelijk jaar of het thema van de kerkdienst.

 

Hoe we naar elkaar omzien

Wij kennen verscheidene vormen van pastoraat.

 • Pastoraat door gemeenteleden die naar elkaar omzien. Dit gebeurt spontaan vanuit de gemeenteleden zelf.
 • Gestructureerd pastoraat in clusters en wijken.
 • Wij gaan uit van drie clusters die onderverdeeld zijn in wijkteams. In ieder cluster wordt de pastorale en diaconale aandacht verleend door een team dat bestaat uit contactpersonen, een diaken en een coördinator. De contactpersonen onderhouden het contact met de gemeenteleden in hun wijk en zijn heel praktisch de ogen en de oren van het pastoraat. De coördinatoren stimuleren in hun cluster het omzien naar elkaar. Zij zijn aanspreekpunt voor de contactpersoon en voor ieder die aandacht behoeft. Zij regelen, indien gewenst, een gesprek met een predikant, een ouderling of diaken.
 • Gestructureerd pastoraat met pastoraalouderlingen.
  Specifiek pastoraat wordt verricht door pastorale ouderlingen voor gemeenteleden in verliessituaties, voor jongeren en voor jonge gezinnen.
 • Pastoraat door de predikanten.
 • Vanuit hun deskundigheid verlenen de predikanten pastoraat in crisissituaties, op kruispunten in het leven en bij signalen vanuit het veld. De predikanten zijn altijd beschikbaar als men hen nodig heeft. Voor een luisterend oor organiseren de predikanten wisselende activiteiten op wisselende plaatsen.

Wij willen een eigentijdse inspirerende plek van ontmoeting zijn waar:

 • wij met durf op zoek gaan naar vernieuwende vormen van (onderdelen van de) eredienst die de gemeente, maar met name de jonge generatie, helpt in haar omgang met God.
 • De Morgenster een open kerk of stiltecentrum is waar mensen “op ademkomen”.
 • we ons bezinnen op de vraag in hoeverre wij vanuit het pastoraat kunnen bijdragen aan onze missionaire opdracht en zorg voor de schepping.
 • De Morgenster een relevante factor is in de samenleving.
 • wij de samenwerking met de Bethlehemkerk verder willen uitbouwen.

 

Enkele feiten

In 1919 werd De Morgenster als Gereformeerde Kerk van Papendrecht geïnstitueerd. In december 2020 telde onze gemeente 1064 leden. Wij hebben een deeltijd 0,6 fte predikant en er komt een vacature voor een deeltijd 0,7 fte predikant.

Op enkele gebieden, zoals vorming en toerusting, jeugdwerk, activiteiten rondom Pasen en Kerst, kerkblad en website werken wij samen met de gemeente van de Bethlehemkerk.
Vanuit beide kerken is er de intentie om deze samenwerking uit te breiden. Onderzocht wordt op welke manier hier vorm en inhoud aan gegeven kan worden en wanneer dat resultaat kan hebben.
Met de Bethlehemkerk, de Grote Kerk en de Sionskerk vormen wij sinds 2004 de Protestantse Kerk in Papendrecht. In PKN-verband ontmoeten wij elkaar twee maal per jaar.
Met andere geloofsgemeenschappen participeren wij in het Overlegorgaan Kerken in Papendrecht en in de werkgroep Kerk en School.
Wij hebben partnergemeenten in Polen en Duitsland.

 

Hoe wij georganiseerd zijn

Wij prijzen ons gelukkig dat wij een grote groep van vrijwilligers hebben, onder wie een team van kosters.
Communicatie geschiedt o.a. via ons tweewekelijks kerkblad De Schakel, internet (onze website met o.a. uitzendingen van kerkdiensten, facebook), de zondagsbrief, de beamer.

Te raadplegen overige informatie

Het beroepingsproces – nieuwsberichten over het proces
De profielschets van de gewenste toekomstige predikant
De vacature

De Beroepingscommissie is bereikbaar via het e-mailadres: beroepingscommissie_MK@pknpapendrecht.nl