Protestantse Kerk

Kerkenraad

De predikant en alle ouderlingen en diakenen vormen samen de Kerkenraad van De Morgenster. De Kerkenraad speelt een centrale rol binnen de gemeente. Zij geeft leiding aan het werk dat in de gemeente wordt gedaan. De Kerkenraad is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente en voor het gevoerde beleid. De Kerkenraad komt minimaal twee maal per jaar bijeen in een zogenaamde ambtsdragersvergadering, waarbij het beleid, de jaarplannen en de financiĆ«le cijfers worden besproken en vastgesteld. Voor ondersteuning en advies zijn commissies met een bijzondere opdracht ingesteld.

Kleine Kerkenraad
Een deel van de ambtsdragers vormt de kleine Kerkenraad en bestaat o.a. uit de predikant, de voorzitters van de Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie en een aantal ouderlingen met bijzondere opdracht. De samenstelling is zo gekozen dat alle geledingen vertegenwoordigd zijn. De kleine Kerkenraad bespreekt de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente en bereidt besluitvorming voor de ambtsdragersvergadering voor. De kleine Kerkenraad komt tien maal per jaar bijeen, maar er kan tot extra vergaderingen worden besloten.

Moderamen
De voorzitters van de Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie vormen, samen met de predikant en de 1ste scriba van de Kerkenraad: het Moderamen. De belangrijkste taak van het Moderamen is het voorbereiden van de vergaderingen van de kleine Kerkenraad en de ambtsdragersvergaderingen.

Verwijzingen
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar:

  • De plaatselijke regeling
    Hierin is aangegeven hoe in De Morgenster de kerkorde van de PKN wordt toegepast. In het najaar van 2019 is de plaatselijke regeling geactualiseerd.

  • Beleidsplan 2023-2027
    Hierin worden het meerjarenbeleidsplan, de speerpunten en de verschillende actieplannen aangegeven voor het tijdvak 2019 tot en met 2023.

  • Scriba van de Kerkenraad
    Stuur voor vragen of opmerkingen een bericht naar de scriba.