Kerkdienst

zondag 28 augustus 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie (HA), Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Hoe ervaar je God in je leven?

Deze dienst is voorbereid met een aantal jonge gemeenteleden, waarvan sommigen op het moment op belijdeniscatechisatie zitten.
De vraag, waar zij in hun leven vaker mee bezig zijn en die we ook als thema van de dienst hebben gekozen is Hoe ervaar je God in je leven.
In de dienst zullen zij met eigen schilderijen over hun visie op God vertellen en proberen wij met teksten, beelden en liederen ook van andere gemeenteleden grip te krijgen op dit grote geloofsonderwerp.
In deze dienst zullen wij ook samen het avondmaal vieren.
Ook een manier hoe je God kunt ervaren.
Creative zal de dienst begeleiden.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht,
NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. 28 augustus 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De Diaconie heeft de opbrengst van de avondmaalscollecte bestemd voor stichting Noodopvang Papendrecht.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht,
NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. avondmaalscollecte 28 augustus 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Birke Rapp
Lector:Marian van den Bos
M.m.v.:Creative met Yanna Godeke en Kirsten Kuntz (zang),
Ferdy van den Bos (zang, gitaar), Mark Kuntz (piano),
Rachel Kooijman (basgitaar) en Kasper van Blijderveen (drums)
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

 

Voor de dienst: Chain Breaker van Zach Williams

Welkomstwoord en stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Mijn toevlucht (Sela)

Instrumenteel voorspel (1x)
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U (2x)

Bemoediging en groet
v.: Gezegend zijt Gij die troont boven de hemel,
     Bron van de diepe oceanen,
     Gij, van alle dingen Heer!
g.: Gij adem van ons bidden
     ziel van al wat ons beweegt.
v.: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
g.: Amen

Aanvangslied: 906,1.5.6

Over de dienst

Schilderij van Kasper Blijderveen en een “schilderij over God in woorden” van een gemeentelid

Zingen: 10 000 redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein

En op dit dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein

Verheerlijkt Zijn heilige naam (2x)

Schilderij van Mark Kuntz en een ervaring over God’s nabijheid

Zingen: Lied 221,1

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Gebed van de zondag

Schilderij van Ferdy van den Bos en een beschrijving van God van Joop Wiltschut

Lezing: Exodus 33,18-23

18'Laat mij toch uw majesteit zien,' zei Mozes. 19Hij antwoordde: 'Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. 20Maar,' zei hij, 'mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.' 21Toen sprak de HEER: 'Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. 22Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. 23Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.'

Zingen: Naast je lopen - LEV

Mijn ziel wat ben je rusteloos
en hart wat ben je bang.
Mijn hoofd wat maal je eindeloos
ik pieker al zo lang
om dat wat er gebeuren kan
maar meestal niet gebeurt.
Ik weet het maar toch heeft de angst
mijn dag ermee gekleurd.
Maar midden in de onrust
klinkt een zachte stem:

Refrein
Gelukkig wie op God vertrouwt
gelukkig wie dat doet,
wie heel zijn leven op Hem bouwt
ooit maakt Hij alles goed.
En tot die tijd er is
blijft Hij naast je lopen.

Uw vrede brengt mijn ziel tot rust
mijn hart is niet meer bang.
Uw woord dat mijn gedachten sust
maakt dat ik verder kan.   Refrein

Gelukkig wie op God vertrouwt.
Gelukkig wie dat doet.
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
ooit maakt hij alles goed.  Refrein

Uitleg en verkondiging: Hoe ervaar je God in je leven?

Meditatieve muziek: Fix you van Coldplay

GEBEDEN EN GAVEN

Gedachtenis van Pieterdina Oostra-Schonewille

Zingen: Lied 885,1

Pastorale mededelingen

Gebeden

Inzameling van de gavenbestemd voor de kerk

MAALTIJD VAN DE HEER

 

Bij binnenbrengen brood en wijn: Aan uw tafel van Sela, coupletten 1 en 3 en 4

U nodigt mij aan tafel
om dicht bij U te zijn,
te proeven van het leven
dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte.
ik volg U met ontzag.
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

De beker in Uw handen
neem ik vol liefde aan
uit handen die verwond zijn
waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel
genade onverdiend
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd
reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter
dan de schuld die is voldaan.
U toont mij Uw genade
die werkzaam is in mij:
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij.

Nodiging

Tafelgebed
Gezegend, o God, zij uw Naam,
‘Ik zal er zijn’
Geen verre, vreemde macht,
Geen ongenaakbaar licht bent U.
Geen vuur waaraan de mens zich brandt.
Als mens van vlees en bloed komt U tot ons,
In een mens die bij ons heeft gewoond en die de naam kreeg: God met ons.
Zijn naam zal wonen in ons hart.

Zingen: op de melodie van Ubi caritas
Daar waar vriendschap woont en liefde leeft,
daar woont God bij ons, overal, altijd.

Hij is geworden
de weg naar de vrijheid, een hand die geneest,
een brug die mensen met elkaar verbindt,
woord van troost voor hen die lijden;
één en al liefde werd Hij voor mensen.

Tot het uiterste ging Hij ons voor,
nam brood, dankte U, brak het, deelde uit met de woorden:
Dit is mijn lichaam,
Dat wordt gebroken voor velen.
Doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo nam Hij ook de beker, dankte U,
Liet hem rondgaan bij zijn vrienden met de woorden:
Deze beker vertelt van de nieuwe wereld:
Mensen in vrede, voorgoed.
Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij.

Zingen: op de melodie van Ubi caritas
Daar waar vriendschap woont en liefde leeft,
daar woont God bij ons, overal, altijd.

Allen
Wij vragen U, God:
Laat Hem opnieuw geboren worden
Hier in ons midden, in onze wereld
In mensen die het goede willen doen, in ons.

Onze Vader gezongen: Lied 371

Vredewens
v.: De vrede van de Heer zij met u.
a.: Zijn vrede is ook met u.
v.: Geef elkaar dan een teken van vrede.

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn
De avondmaalscollecte is bestemd voor stichting Noodopvang Papendrecht

Tijdens het avondmaal klinkt het lied: Zo hoort uw liefde bij ons van Sela

Dankgebed
U danken en loven wij
Vader in de hemel,
omdat U ons de gemeenschap
met uw Zoon gegeven hebt.
Wij bidden U:
laat die gemeenschap met Hem
en zijn gemeente altijd sterk in ons zijn,
opdat wij als nieuwe mensen leven,
U ter eer, onze naaste tot heil.
Amen.

Slotlied: Lied 416,1.2.3.4

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas

De band speelt: Geloofd zij de Heer
 


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.