Kerkdienst

zondag 13 oktober 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Kerk,

Downloaden

Kerkdienst

Deze dienst is een doopdienst en de lezing is daarop afgestemd. We lezen het verhaal van de schepping van de mens uit Genesis 2:4b-10 en 15. Een echt doopverhaal over het wonder van het leven, dat zich telkens weer herhaalt in het wonder als een kind geboren wordt. De relatie tussen God en mens wordt in dit verhaal op een hele tedere en zorgzame manier beschreven. Het laat iets zien van hoe God zijn verbond met mensen in de doop heeft bedoeld. 

Birke Rapp.

Gedoopt wordt:

Rosie Punt, geboren op 25 juli 2019

Liturgie:

Organist        : Arie de Bruijn
Piano  : Willem Vlot
Lector : Wilma Kuntz
Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet

v.:  Van God is de aarde,
g.: de wereld en al haar bewoners.
v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
g.: als mensen in eendracht samen leven.
v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

 • Aanvangslied: Lied 276: 1, 2 en 3
 • Over de dienst
 • Loflied: Heer, ik kom tot U  (De kracht van uw liefde)     
 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 784

ROND HET WOORD

 • Gebed bij de Opening van de Schriften
 • Lezing: Genesis 2, 4b-9 en 15
 • Zingen: Lied 695: 1, 3, 4 en 5
 • Lezing: 1 Korintiërs 13 in de bewerking van Karel Eykman 

‘Zonder liefde ben je nergens’
Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.

Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.

Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
't Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen.

 • Zingen: Lied 791: 1, 2, 3 en 4
 • Overdenking
 • Meditatieve muziek: Inleiding op Ik zal er zijn van Sela
 • Lied: Ik zal er zijn (1e couplet door allen, 2e door mannen,
  3e door vrouwen, “Ik ben die ik ben” door allen en 4e couplet door allen)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 • DE DOOP
 • De dopeling wordt binnengedragen
 • Dooplied: Lied 781: 1, 2, 3 en 4
 • Uitgieten van het doopwater
 • De doopouders komen naar voren
 • Presentatie en naamgeving

Als mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij hun naam. Als twee mensen een kindje krijgen, dan geven zij aan hun kind een naam. De naam drukt hun liefde en verwachting uit, die naam blijft een leven lang. Het is het eerste geschenk van ouders aan hun kind.

Ivo en Leanne Punt,

wat is de naam van jullie kind, en met welke naam willen jullie je kind laten dopen?

Met deze naam zal ze door het leven gaan, met deze naam zal God en zullen de mensen haar voortaan kennen.

 • Doopgelofte

Zolang de mens bestaat heeft hij gezocht naar God als Begin en Einde van het leven.
Jezus heeft ons voorgedaan en ons voorgeleefd wie die God is. Hij wordt zelfs de weg genoemd naar God.
Ook wij willen die weg gaan, daarom noemen wij ons christenen. Wij doen dit samen met anderen, en vormen zo de kerk.
De kinderen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, willen we hierin laten delen.

Ivo en Leanne,

Ik wil jullie de volgende vragen stellen:

Willen jullie Rosie ontvangen als een kind van God en je door haar aanwezigheid in jullie huis en leven laten sterken in het geloof?

Willen jullie haar voorgaan op de weg die de Heer ons heeft gebaand? Opdat zij zelf mag ontdekken wat echt en onecht is en wat werkelijk toekomst heeft?

En willen jullie je van harte inzetten om Rosie niet als bezit te zien maar als kind van God, dat zijn eigen wegen mag zoeken en eigen keuzes moet maken?

Wat is daarop jullie antwoord?

Ja, dat beloven wij.

 • Belijdenislied: Heer, u bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
U woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons,
één met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods Rijk.

 • Wens van de ouders
 • Doopgebed
 • Doop en doopkaars
 • Vraag aan de gemeente en antwoord

v.:  Gemeente, draag haar
      die gedoopt is in uw gebeden,
      en ga met haar de weg van het Koninkrijk.

g.:  Welkom, kind van God
      welkom in de kerk van Christus,
      wereldwijd en in ons midden.

 • Aanbrengen van de duif met de naam op het doopbord met
 • Lied: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
  (eerste keer samen, daarna 2 keer in canon)

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij.

 • Overhandiging van geschenken

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden    v.:         ….zo bidden en zingen wij: (lied 368j)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’
 • Slotlied: Lied 425
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk.
 • Orgelspel

Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris.