Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 4 juni 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Piet van Die uit Mijnsheerenland
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie (HA), Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Het telt op

Fijn om weer in ‘onze’ Morgenster te mogen voorgaan. Want zo voelt het bijna twee jaar na mijn vertrek nog steeds: ‘onze’. Ik kijk ernaar uit!

Het is deze dag zondag Trinitatis: zondag van de Drie-eenheid. De drie grote kerkelijke feesten zijn achter de rug. Op deze zondag wordt die cyclus om zo te zeggen ‘afgerond’.
De lezingen van deze dag zijn Exodus 34:4-9 en Matteüs 28:16-20. In de tweede lezing horen we hoe Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen. Hij zegt daar iets wat haaks staat op onze ervaring, namelijk dat hem alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Daar zal de overdenking over gaan.
Het thema: De zachte krachten zullen zeker winnen.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 4 juni 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

De Diaconie heeft de opbrengst van de avondmaalscollecte bestemd voor Bartiméus.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht,
NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. avondmaalscollecte 4 juni 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

 


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Johan den Hoedt
Lector:Levi Fortuin
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8


VOORBEREIDING

Orgelspel Tune in E - G.T. Thalben-Ball

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 62b

Bemoediging en groet
v.: Van God is de aarde,
g.: de wereld en al haar bewoners.
v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
g.: als mensen in eendracht samen leven.
v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Aanvangslied: Psalm 8a: 1, 2 en 3

Over de dienst

We kijken en luisteren naar Stef Bos

Gebed om ontferming

Loflied: Lied 706: 1 en 4

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Zingen: Lied 224

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: Mattheüs 28: 16-20
16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Zingen: Lied 663: 1

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek Retrospection - E.L. Ashford

Zingen: Lied 362

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 368h)

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

MAALTIJD VAN DE HEER

Bij binnenbrengen brood en wijn: Lied 388: 1,4 en 5

Nodiging

De lofprijzing
v.: De vrede van de Heer zij met u
a.: Zijn vrede is ook met u
v.: Geef elkaar dan een teken van vrede
     (vredegroet: we geven elkaar de hand en zeggen:
     ‘De vrede van Christus met u/jou’)
v.: Richt uw harten omhoog
a.: Wij richten ons hart op de Heer
v.: Laten wij de Heer, onze God, loven
a.: want Hij is onze dankbaarheid waard!

Tafelgebed
v.: ……
Eén gemaakt in Christus
en één met elkaar
bieden wij deze gaven aan en daarmee onszelf,
één heilig, levend offer.
g.: Amen.

Zingen: Lied 405: 3 en 4

v.: …….
liefhebbend en zorgend in de wereld.
g.: Amen.

Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
v.: Laten we samen God bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft
a.: Onze Vader, die in de hemelen zijt,
     .……

Uitdelingswoorden

Tijdens communie zingen wij: Lied 384

Dankgebed
U danken en loven wij
Vader in de hemel,
omdat U ons de gemeenschap
met uw Zoon gegeven hebt
Wij bidden U:
laat die gemeenschap
met Hem en zijn gemeente
altijd sterk in ons zijn,
opdat wij als nieuwe mensen leven,
U ter eer, onze naaste tot heil.
Amen.

Slotlied: Lied 704: 1 en 3

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas

Orgelspel Praeludium, Fuge und Ciaconne in C-dur - D.Buxtehude


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.