Diensten in De Morgenster in beeld

Al enige tijd bereiken ons vragen over het in beeld brengen van de zondagse diensten.
Eind 2019 is de kerkenraad een verkennend onderzoek begonnen naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van internetuitzendingen met beeld. De doelstelling is door uitzendingen met beeld een directere beleving van en betrokkenheid bij de diensten in De Morgenster te realiseren voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden die niet (meer) in staat zijn om de kerkdiensten in persoon bij te wonen.

Door de coronacrisis kwam dit onderzoek in een stroomversnelling. Naast de gezamenlijke diensten in de Bethlehemkerk met video-streaming werd in april geëxperimenteerd
in De Morgenster met meditatieve momenten op de woensdagavond. Het bleek haalbaar en uitvoerbaar zelf diensten uit te zenden, rekening houdend met een aantal randvoorwaarden.

De kerkenraad heeft de doelstelling – directer beleving en betrokkenheid voor wie de diensten niet kunnen bijwonen – onderschreven, evenals het plan van aanpak van het College van Kerkrentmeesters. Dat betekent dat apparatuur is aangeschaft en dat we eenvoudig en met weinig menskracht aan de slag gaan, immers er zijn al veel vrijwilligers in touw voor De Morgenster.
Het beleid beperkt zich tot de uitzending van de reguliere diensten, voor andere diensten kan er geen beroep op worden gedaan.
Om de privacyregels te waarborgen heeft De Morgenster een protocol vastgesteld voor het opnemen en uitzenden van kerkdiensten.

Tenslotte, we zullen leren van de ervaringen en jaarlijks evalueren.

De praktijk in het kort
Wanneer er weer diensten in De Morgenster worden gehouden beginnen we met uitzenden. Dat gaat met eenvoudiger middelen dan de professionele apparatuur in de Bethlehemkerk.
In De Morgenster wordt een camera gebruikt met enkele voorinstellingen die gericht zijn op een normale eredienst met voornamelijk de weergave van het liturgisch centrum. Met een druk op de knop worden de vooraf ingestelde posities gefilmd. De camera wordt aangestuurd door de beamer-operator.

In het kerkgebouw en op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat tijdens de kerkdiensten beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt worden en dat deze worden uitgezonden via internet.

De camera bevindt zich achter in de kerkzaal; kerkbezoekers worden niet close opgenomen. Opnames van personen beperken zich tot een overzichtsbeeld van de, op dat moment, aanwezigen op de voorste vier rijen van de kerkzaal, gefilmd van opzij of ‘op de rug’. Wie niet in beeld wil, kan plaatsnemen vanaf de vijfde rij van voren.
Vanwege de interactie tussen de voorganger en de doelgroep, kunnen kinderen tijdens het kindermoment in het liturgisch centrum herkenbaar in beeld komen. De ouder(s) is/zijn zelf verantwoordelijk voor wel/geen deelname van hun kind(eren) aan het kindermoment.

Tijdens gebeden worden voorganger en, indien van toepassing, diaken niet in beeld gebracht, maar wordt een stilstaande opname getoond, zoals van doopvont, bloemen of kruis achter de preekstoel.

De kerkenraad hoopt dat uitzenden van diensten de betrokkenheid bij De Morgenster ten goede komt.

Leen Kroos, scriba.

Gepubliceerd op: 26-06-2020

Diensten in De Morgenster in beeld