Alternatieve Hemelvaartsdienst

donderdag 21 mei 2020
Aanvang: 09:00 uur
Dienst: Hemelvaart
Voorganger: Ds. Birke Rapp & ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,


Downloaden audioDownloaden video

De zegen van Hemelvaart

Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaart. Op die dag wordt Jezus opgenomen in de hemel en neemt hij definitief afscheid van zijn discipelen en zijn leven op aarde. In de vertelling van Lucas 24, 50-53 doet hij dat met een groots gebaar: met een zegen. De zegen als verbinding tussen hemel en aarde en voor iedereen toegankelijk. Ik wil het vandaag over deze zegen hebben, die in de Bijbel telkens weer gegeven wordt als er iets nieuws begint. Een zegen waarmee de hemel heel dichtbij komt. Thema: de zegen van Hemelvaart.

Birke Rapp en Johan Duijster.

 

U collectebijdragen voor de Morgenster kunt u overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

Voor de Bethlehemkerk kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 21 mei.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp (preek) en ds. Johan Duijster (liturgie)
Organist: Arie de Bruijn
Solist: Eva Boer-Lammers (viool en zang)

        DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek
Voorbereiding –
Psalm 47 vs. 2 en 3
Overdracht aan predikant door ovd
Voorbereidingswoorden
Bemoediging en Groet
Gebed
We luisteren naar:
Hemelhoog 216,1.3 – Kroon Hem met gouden kroon

        DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen
We luisteren en kijken naar:
Heer, we kijken omhoog van Sela
Schriftlezing: Lucas 24,46-53

46.Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47. -48.en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49.Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50.Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51.Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52.Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53.waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

We luisteren naar:Lied 664,1.3 – Naam van Jezus, nu verheven
Meditatie met thema: De zegen van Hemelvaart
Muzikale Meditatie: Vrede wens ik je toe (zegenwens uit Iona)

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe, aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe

        DIENST VAN DE GEBEDEN

Mededeling Collecte en pastorale mededelingen
Dank en Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Algemene mededelingen
We luisteren naar:
Ik zal er zijn van Sela
Wegzending enZegen       Amen (1x)
Uitleidend orgelspel met viool