Kerkdienst

zondag 23 augustus 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie (HA), Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Inleveren? Inschatten!

De derde in een serie diensten over parels uit Spreuken. Deze keer over Spreuken 14:10 ‘Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen’. We zeggen altijd dat we met elkaar moeten meeleven, maar deze spreuk wil laten zien dat dit eigenlijk niet kan. Je inleven in de ander ook niet. Er blijft altijd iets vreemds en onbekends aan wat er in het hart van de ander omgaat. We lezen een bijzonder verhaal dat dit illustreert. We vieren met elkaar ook het avondmaal. 
Het thema van Parels uit Spreuken (3): Inleven? Inschatten!

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 23 augustus. Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De Diaconie heeft de opbrengst van de avondmaalscollecte bestemd voor hospice De Cirkel.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. avondmaalscollecte 23 augustus. Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

 

LITURGIE

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Geert Ouweneel
M.m.v: Christel de Bruijn (soliste) en Willem Vlot (piano)

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 681 (met piano en solozang)
  Kom heilige Geest,
  ontsteek het vuur van uw liefde.
   
 • Bemoediging en groet
  v.:    onze hulp is in de naam van de Heer
  g.:    die hemel en aarde gemaakt heeft
  v.:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
  g.:    en niet laat varen het werk van zijn handen
  v.:     de Heer zij met u
  g.:    ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Lied 23c: 1 en 2 (met zang)
 • Gebed om ontferming
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.
 • Loflied: Lied 23c: 5 (met zang)

ROND HET WOORD

 • Inleiding op lezing en preek
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: 2 Samuël 3, 12-16; 6, 12-16

12 Meteen stuurde Abner afgezanten naar David met de boodschap: ‘Aan wie behoort het land? Sluit met mij een verdrag, dan zal ik u helpen om heel het volk van Israël voor u te winnen.’ 13 David liet antwoorden: ‘Goed, ik zal met u een verdrag sluiten, maar onder één voorwaarde: ik zal u alleen ontvangen als u Sauls dochter Michal voor me meebrengt.’ 14 Hij stuurde ook afgezanten naar Sauls zoon Isboset met de boodschap: ‘Geef me mijn vrouw Michal terug, die ik als bruid verworven heb voor de voorhuiden van honderd Filistijnen.’ 15 Isboset liet Michal ophalen bij haar man Paltiël, de zoon van Laïs. 16 Haar man ging met haar mee en volgde haar in tranen tot aan Bachurim. Pas toen Abner zei: ‘Vooruit, ga naar huis!’ maakte hij rechtsomkeert.

12 Toen koning David hoorde dat de HEER Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. 13 Telkens als de dragers van de ark van de HEER zes passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. 14 Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. 15 Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de HEER de berg op. 16 Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de HEER, en haar hart vulde zich met minachting.

 • Lied 332 (1x) (met zang)
 • Lezing: Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen (Spreuken 14,10)
 • Uitleg en verkondiging: Parels uit Spreuken (3): Inleven? Inschatten!
 • Orgelspel: Lied 813: 1 en 2 (alleen orgelspel)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Over de collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden

MAALTIJD VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen brood en wijn: Lied 388: 1 (met piano en solozang)
 • Nodiging
  v.:    ….Christus zelf nodigt u om hem hier te ontmoeten.
 • De lofprijzing
  v.:    De vrede van de Heer zij met u
  a.:    Zijn vrede is ook met u
  v.:    Geef elkaar dan een teken van vrede
          (vredegroet:  we richten ons naar de ander en met de hand op ons hart zeggen we: ‘De vrede van Christus’)
  v.:    Richt uw harten omhoog
  a.:    Wij richten ons hart op de Heer
  v.:    Laten wij de Heer, onze God, loven
  a.:    want Hij is onze dankbaarheid waard!
 • Lied 388: 2 en 3 (met piano en solozang)
 • Tafelgebed
  v.:    Gezegend is onze broeder Jezus
          …Eén gemaakt in Christus
          en één met elkaar
          bieden wij deze gaven aan en daarmee onszelf, één heilig, levend offer.
  g.:    Amen.
 • Lied 388: 4 en 5 (met piano en solozang)
  v.:    Hoor ons, o Christus,
          …liefhebbend en zorgend in de wereld.
  g.:    Amen.
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
  v.:    Laten we samen God bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft
  a.:    Onze Vader, die in de hemelen zijt,
 • Uitdelingswoorden
 • Communie (tijdens communie orgelspel)
 • Slotlied: Lied 418: 1 en 2 (met zang)
 • Zegen
 • Orgelspel