Kerkdienst

zondag 20 september 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Het schone van de schepping

In het leven zijn er drie belangrijke waarden: het ware, het goede en het schone. Het laatste is binnen de kerken een verwaarloosde waarde geweest. Laten we het zo zeggen: de generaties voor ons legden de nadruk op de (dogmatische) waarheid; tegenwoordig vinden we het doen van het goede belangrijk (omzien naar elkaar, iets doen voor vluchtelingen of klimaat), maar de schoonheid is zeker in protestantse kringen een ondergeschoven kindje. Daarom start ik met een serie van vijf diensten over de schoonheid.
Het thema deze zondag: Het schone van de schepping.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 20 september.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


Liturgie

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Henk Groeneweg
M.m.v:Marga van Berkel, Marian en Robert van den Bos


Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 681 (Nederlandse tekst)
  Kom heilige Geest,
  ontsteek het vuur van uw liefde.
 • Bemoediging en groet
   v.:    onze hulp is in de naam van de Heer
   g.:    die hemel en aarde gemaakt heeft
   v.:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
   g.:    en niet laat varen het werk van zijn handen
   v.:     de Heer zij met u
   g.:    ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Psalm 98: 3 en 4
 • Gebed om ontferming
  …. zo bidden wij (Lied 301a)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.:     Amen.
 • Lied 880

ROND HET WOORD

 • Inleiding op lezing en preek
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 19
  1Voor de koorleider. Een psalm van David.
  2De hemel verhaalt van Gods majesteit,
  het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
  3de dag zegt het voort aan de dag die komt,
  de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
  4Toch wordt er niets gezegd, geen woord
  gehoord, het is een spraak zonder klank.
  5Over heel de aarde gaat hun stem,
  tot aan het einde van de wereld hun taal.
  Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
  6een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
  een held die vrolijk voort rent op zijn weg.
  7Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
  aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
  niets blijft voor zijn gloed verborgen.
  8De wet van de HEER is volmaakt:
  levenskracht voor de mens.
  De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
  wijsheid voor de eenvoudige.
  9De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
  vreugde voor het hart.
  Het gebod van de HEER is helder:
  licht voor de ogen.
  10Het ontzag voor de HEER is zuiver,
  houdt stand, voor altijd.
  De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
  rechtvaardig, geheel en al.
  11Ze zijn begeerlijker dan goud,
  dan fijn goud in overvloed,
  en zoeter dan honing,
  dan honing vers uit de raat.
  12Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
  wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
  13Maar wie kan al zijn fouten kennen?
  Spreek mij vrij van verborgen zonden.
  14Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
  niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
  en bevrijd van grote zonde.
  15Laten de woorden van mijn mond u behagen,
  de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
  HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
 • Psalm 19: 2 en 3
 • Uitleg en verkondiging: Het schone (1): Dubbelfocus
 • Meditatieve muziek
 • Lied 978: 1,3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Dicky Schipper-Kraaijeveld
 • We luisteren naar Lied 487 (uit oude liedboek: De Heer heeft mij gezien…)
 • Pastorale mededelingen
 • Over de collecte
 • Gebeden, besloten met Onze Vader
 • Slotlied: 426
 • Zegen
  v.:     …in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
  g.:     Amen
 • Orgelspel