Israëlzondag

zondag 04 oktober 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Israël zondag
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk en Israël, Diaconie,


Downloaden audioDownloaden video

Israëlzondag

Kies voor het leven!

De eerste zondag in oktober is gekozen als ‘Israëlzondag’. Een zondag om extra stil te staan bij de overtuiging van onze kerk (de PKN), dat wij met Israël ‘onopgeefbaar verbonden’ zijn. Het is goed om deze verbondenheid eens in de zoveel tijd te verhelderen en in te vullen. Vandaag doen we dat met behulp van een tekst uit het Oude Testament, Deuteronomium 30:11-20, die in de joodse liturgie rond het joodse Nieuwjaar en Grote Verzoendag wordt gelezen. In deze tijd speelt omkeer en opnieuw beginnen een grote rol en wordt de joodse mens uitgenodigd keuzes te maken als dingen verkeerd zijn gegaan. Deuteronomium 30 is een mooie tekst die past bij het jaarthema van de PKN: ‘Het goede leven’. Maar kun je in deze tekst ook iets van de onopgeefbare verbondenheid met het joodse volk en Israël ontdekken?
Het thema: Kies voor het leven!

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Israël en Diaconie.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 4 oktober.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

Liturgie

Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Henk Groeneweg
M.m.v:

Ilse Joan van Engelen & Robert van den Bos


Er is kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 681 (Nederlandse tekst)
  Kom heilige Geest,
  ontsteek het vuur van uw liefde.
 • Bemoediging en groet
  v.:    onze hulp is in de naam van de Heer
  g.:    die hemel en aarde gemaakt heeft
  v.:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
  g.:    en niet laat varen het werk van zijn handen
  v.:     de Heer zij met u
  g.:    ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Lied 276,1.2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
  …. zo bidden wij (Lied 301a)
 • Glorialied: Lied 103e  (Bless the Lord, my soul)

ROND HET WOORD

 • Gebed van de zondag
 • Lied: Hine ma-tov oe-ma na-jiem shewet achiem gam jachad.
  Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het
  als broeders ook tezamen wonen (ps 133,1)
 • Lezing: Deuteronomium 30,11-14 en 15-20 met tussendoor nog een keer: Hine ma-tov
  11Het gebod, dat ik u vandaag heb gegeven, is niet te zwaar voor u en ligt niet buiten uw bereik. 12Het is niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om het daar te halen en het ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13Ook is het niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om het daar te halen en het ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”
  14Nee, dit woord is heel dichtbij, u kunt het in u opnemen en het u eigen maken; u kunt het volbrengen. 15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de Heer, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20door de Heer, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.
 • Lied: Woord dat ons oproept om te leven
  Woord dat ons oproept om te leven,
  woord van de Heer dat leven geeft.
  Licht dat aan ieder is gegeven
  die in het spoor van Jezus leeft.
  Dat woord wil licht zijn op de wegen
  die mensen gaan – hun leven lang.
  Dat woord komt telkens ons weer tegen,
  houdt ons geloven aan de gang.

  Woord van de Heer, wij willen horen
  met oren die gehoorzaam zijn.
  Laat niets en niemand ons bekoren:
  weest U ons brood en onze wijn.
  Zodat wij verder kunnen leven
  het leven zoals U dat vraagt:
  geen leven van om niemand geven,
  maar leven dat een ander draagt
 • Uitleg en verkondiging: Kies voor het leven
 • Meditatieve muziek: Lied 316 (alleen op orgel)
  Het woord dat u ten leven riep
  is niet te hoog, is niet te diep
  voor mensen die ’t zo traag beamen.
  Het is een teken in uw hand,
  een licht dat in uw ogen brandt.
  Het roept u dag aan dag bij name.

  Het woord van liefde, vrede en recht
  is in uw eigen mond gelegd,
  is in uw eigen hart geschreven.
  Rondom u klinkt de stem van God:
  vrijspraak, vertroosting en gebod,
  vlak vóór u ligt de weg ten leven.

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Over de collecte
 • Gebeden, besloten met Onze Vader
 • Slotlied: 868,1.5 
 • Zegen
  v.:     …in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
  g.:     Amen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Kerk en Israël en voor de Diaconie
 • Orgelspel