Kerkdienst

zondag 18 oktober 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie (HA), Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Samen aan tafel

Vandaag vieren wij weer het Avondmaal. We lezen Handelingen 2:43-47 en kijken wat Lucas ons over de gemeenschap van de eerste christenen vertelt.
Een van de thema’s die steeds terugkomt bij Lucas is het gezamenlijk eten. Voor hem is de eettafel een centrale plek en het is fascinerend wat je hierbij allemaal kunt ontdekken. Ondanks onze door corona beperkte avondmaalstafel willen we ons laten inspireren door de eettafelverhalen van Lucas.
Thema: Samen aan tafel.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 18 oktober.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

        Hoofd en deurcollecte

De Diaconie heeft de opbrengst van de avondmaalscollecte bestemd voor Stichting Noodopvang Paspendrecht.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. avondmaalscollecte 18 oktober.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

           Avondmaalscollecte

LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v:

Lisanne Vlot, Robert van den Bos (solisten),
Willem Vlot (piano)

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 681
  Kom heilige Geest,
  ontsteek het vuur van uw liefde.
 • Bemoediging en groet
  v.:    onze hulp is in de naam van de Heer
  g.:    die hemel en aarde gemaakt heeft
  v.:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
  g.:    en niet laat varen het werk van zijn handen

  v.:     de Heer zij met u
  g.:    ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Lied 975,1.2.4
 • Inleidende woorden
 • Gebed om ontferming
  v.: … Heer, ontferm u over ons.
  g.: Amen
  • Loflied: El Senyor uit Taizé (piano)

   Refrein:
   In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.
   Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U vertrouw ik en en
   ’k ken geen angst, op U vertrouw ik en ’k ken geen angst.

   Coupletten:

   1Ik ben vol vertrouwen, ik heb geen angst.
    De Heer geeft mij sterkte en kracht, Hij is mijn behoud.
   2Vol vreugde zult u water putten uit de bronnen van bevrijding,
    uit de bronnen van bevrijding

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Lied: 385,1.4
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Handelingen 2, 43-47
   

  43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
  46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

 • Lied 418, 1.2
 • Uitleg en verkondiging: Samen aan tafel
 • Orgelspel: Lied 646 (alleen orgelspel)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Daan Euser
 • We luisteren naar het lied: ‘k ben een koninklijk kind - Johannes de Heer 60 (alleen orgelspel)
 • Pastorale mededelingen
 • Over de collecte
 • Gebeden

MAALTIJD VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen brood en wijn: Aan uw tafel van Sela, coupletten 1 en 2 (piano)
  U nodigt mij aan tafel
  om dicht bij U te zijn,
  te proeven van het leven
  dat U deelt door brood en wijn.
  U leidt mij in de stilte.
  ik volg U met ontzag.
  Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.


  U ziet mijn hart en leven
  de onrust die verward,
  Mijn onbesproken vragen
  die er leven in mijn hart.
  U kent al mijn gedachten
  verbergen kan niet meer.
  In vertrouwen leg ik alles voor U neer.
 • Nodiging
  v.:    ….
  Als je daar ook naar verlangt, vier dan met ons mee, vier dan de maaltijd van vrede.
 • De vredewens
  v.:     De vrede van de Heer zij met u
  a.:     Zijn vrede is ook met u
  v.:    Geef elkaar dan een teken van vrede
  vredegroet:  we richten ons naar de ander en met de hand op ons hart zeggen we: ‘De vrede van Christus’
 • Tafelgebed
  v.:    Gezegend, o God, zij uw Naam,
  ‘Ik zal er zijn’

  Om Jezus nooit te vergeten zijn wij nu samen aan tafel. Wij danken u, God, dat we dit mogen doen.
 • Lied: Aan uw tafel van Sela, coupletten 3 en 4 (piano)
  De beker in Uw handen
  neem ik vol liefde aan
  uit handen die verwond zijn
  waarin de tekens staan.
  Geen woorden meer van oordeel
  genade onverdiend
  die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.


  U deelt met mij de maaltijd
  reikt mij verzoening aan.
  Uw liefde is nog groter
  dan de schuld die is voldaan.
  U toont mij Uw genade
  die werkzaam is in mij:
  Door de kracht van Uw genade ben ik vrij.
 • v.:     Kom dan met uw geest in ons midden

  Laat ons proeven van het goede leven van verbondenheid met u en met elkaar.
  g.:    Amen.
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
  v.:    Laten we samen God bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft
  a.:    Onze Vader, die in de hemelen zijt,
 • Uitdelingswoorden
 • Communie (tijdens communie klinken Taizéliederen met zang en piano: Jezus Christ, bread of life en Behüte mich Gott)
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lied 675,1 en 2
 • Zegen
  v.:     …in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
  g.:     Amen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie en de solidariteitskas
 • Orgelspel