Kerkdienst

zondag 13 december 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 3e Advent - Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie (HA), Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Mak als een lammetje.

Het is een bekend beeld uit Jesaja: wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten samen stro.
Jesaja schetst de verwachting van een nieuwe wereld vol vrede.
Een joodse bijbelgeleerde was van mening dat Jesaja bij de genoemde dieren dacht aan volkeren die als roofdieren optreden en een bedreiging zijn voor kwetsbare volkeren.
Zo kan je het ook lezen. Daar kies ik deze zondag voor. Maar de vraag is: zal het ooit tot zo’n wereld komen?

Piet van Die.

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerk en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 13 december.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

        Hoofd en deurcollecte

De opbrengst van de avondmaalscollecte heeft de Diaconie bestemd voor het Hospice.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. avondmaalscollecte 13 december.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

        Avondsmaalscollecte


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v:

Nelleke Barendregt

 

VOORBEREIDING

 • Orgelspel: Lied 439 Verwacht de komst des Heren  Johann Nicolaus Hanff
 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 3e adventskaars door Enitan Tack
 • Gedicht door Sam de Haan:
  Drie kaarsen geven hun licht
  voor een prachtig vergezicht.
  Kom laten we opstaan
  en de toekomst tegemoet gaan.
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 25c
 • Bemoediging en drempelgebed
  v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
  g.: die was, die is, die komt!
  v.: Goede God,
       met ogen vol verlangen zien wij naar u uit.
       Hier zijn wij God, uw kinderen.
       Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven,
       wij zoeken licht voor onszelf en elkaar.
 • g.: Breng ons samen en schenk ons uw heil.
       Amen
 • Aanvangslied: Psalm 85: 3 en 4
 • Gebed om ontferming
  … zo bidden en zingen wij: (lied 301e)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Ik heb voor jou een goed bericht.’
 • Projectlied (melodie Lied 767)
  Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
  Er komt een nieuwe tijd.
  Een wereld vol van goede trouw,
  geluk en vrolijkheid.
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 65,17-25
  17Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.
  18Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.
  19Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
  20Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.
  21Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
  22in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom;
  mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen.
  23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
  24Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
  25Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.
 • Zingen: Lied 1009: 1 en 3
 • Uitleg en verkondiging: Mak als een lammetje
 • Meditatieve muziek over lied 1014
 • Zingen: Lied 1014: 1,2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Bart Visser
 • Zingen: Lied 416: 3 en 4
 • Pastorale mededelingen
 • Over de collecte
 • Gebeden
  v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 367k)

MAALTIJD VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen brood en wijn:
  Lied 385 De tafel van samen
 • Nodiging
  v.: …. Christus zelf nodigt u om hem hier te ontmoeten.
 • De lofprijzing
  v.: De vrede van de Heer zij met u
  a.: Zijn vrede is ook met u
  v.: Geef elkaar dan een teken van vrede
       (vredegroet:  we richten ons naar de ander en met de hand op ons hart zeggen we: ‘De vrede van Christus’)
  v.: Richt uw harten omhoog
  a.: Wij richten ons hart op de Heer
  v.: Laten wij de Heer, onze God, loven
  a.: want Hij is onze dankbaarheid waard!
 • Lord I trust thee  G. F. Handel
  Heer, op U vertrouw ik, ik aanbid U,
  ach, gij vriend van mensen, herstel mij.
  Ik vertrouw op uw liefdevolle genade,
  en verlang naar het brood des levens.

  Les mijn dorst en stil mijn honger,
  vul mijn hart met vreugde en eindeloze vrede.
  Wanneer de levensadem mij verlaten heeft,
  moge mijn ziel dan met U verenigd zijn.
 • Tafelgebed
  v.: Gezegend is onze broeder Jezus
       …
       Eén gemaakt in Christus
       en één met elkaar
       bieden wij deze gaven aan en daarmee onszelf, één heilig, levend offer.
  g.: Amen.
  v.: Hoor ons, o Christus,
       …
       liefhebbend en zorgend in de wereld.
  g.: Amen.
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
  v.: Laten we samen God bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft
  a.: Onze Vader, die in de hemelen zijt,
       ...
 • Uitdelingswoorden
 • Communie
 • Tijdens communie: Panis Angelicus, César Franck
  Brood van de engelen
  wordt het brood van mensen;
  Het brood van de hemel maakt
  een einde aan de schaduwen:
  O, groot wonder!
  dienaren, arm en nederig
  nuttigen hun Heer.
  U, God, drievuldig en één
  zie, wij bidden U:
  Kom ons zo bezoeken,
  zoals wij U vereren,
  leid ons langs Uw weg
  waarheen wij willen gaan,
  naar het licht dat Uw woning is.
  Amen.
 • Slotlied: Lied 442: 1 en 2
 • Zegen (met gesproken Amen)
 • The Lord bless you and keep you.  John Rutter
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk en kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel