Kerkdienst

zondag 20 december 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 4e Advent
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Kerk,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Welkom!

We naderen Kerst. We lezen het verhaal over de aankondiging aan Maria. Misschien is het wel het meest geschilderde verhaal uit de Bijbel. De bereidheid van Maria om moeder van Jezus te worden, spreekt kennelijk erg tot de verbeelding. De zoon van God was welkom bij haar. Zoals de dopelingen van vanmorgen welkom zijn bij de ouders die deze morgen met hun kinderen naar de kerk zullen komen. Want het is een doopdienst.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Kerk.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 20 december.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Geert Ouweneel
M.m.v:Willem Vlot (piano), Christel de Bruijn en
 Marga van Berkel (zang)

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 4e adventskaars door: Boaz Kordes
 • Gedicht, door Lise Kordes
  Vier kaarsen branden zacht,
  ze schijnen op wat komen zal.
  Op een geschenk, zo lang verwacht
  Voor jou, voor mij, voor iedereen en overal
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 25c (met piano)
 • Bemoediging en drempelgebed
  v.   Onze hulp is in de naam van de Heer
  a.   die de hemel en de aarde gemaakt heeft
  v.   die dichtbij ons is als een mens tussen de mensen
        die ons zijn zoon gegeven heeft
  a.   de engelen zingen de glorie van God,
        de hemel juicht over het werk van zijn handen.
 • Aanvangslied: Lied 433: 1 en 2 (met orgel)
 • Gebed om ontferming
  … zo bidden en zingen wij: (lied 301e; met orgel)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Ik heb voor jou een goed bericht.’
 • Projectlied (melodie Lied 767; met piano)
  Het beste nieuws daalt nu vanuit
  de hemel op ons neer.
  De Vader koos Maria uit
  als moeder van de Heer.
 • Gebed bij de opening van de Bijbel
 • Lezing: Lucas 1,26-38
  26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.
 • Zingen: Lied 443 (met piano)
 • Uitleg en verkondiging: Herinneringen van Gabriël
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 473: 1 en 2 (met orgel)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Over de collecte
 • Gebeden
  v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 367k; met orgel)
  Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 444: 1 en 4 (met orgel)
 • Zegen (met gesproken Amen)
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie en de kerk
 • Orgelspel