Kerkdienst

zondag 27 december 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

De wolk van niet-weten

Waarom weten wij zo weinig over Jezus? Marcus en Johannes vertellen niets over zijn jeugd. Matteüs en Lucas wel. Maar zelfs Lucas, die het meest uitgebreid is, stopt zijn beschrijving kort na Jezus’ geboorte. Hij vertelt nog iets over de twaalfjarige Jezus, maar doet er verder het zwijgen toe tot het moment dat Jezus een jaar of dertig is. Waarom weten wij niets van die tussentijd? Een antwoord krijgen we niet, maar de vraag blijft me bezighouden. Het thema van de preek: De onbekende Jezus.

Piet van Die.

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerk en Solidatiteitskas.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 27 december.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Arie de Bruijn

 

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel: Lied 474 van J.G. Walther

 • Welkomstwoord

 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding

 • Lied van verstilling: Lied 25c

 • Bemoediging en drempelgebed
  v.    Onze hulp is in de naam van de Heer
  a.    die de hemel en de aarde gemaakt heeft
  v.    die dichtbij ons is als een mens tussen de mensen
         die ons zijn zoon gegeven heeft
  a.    de engelen zingen de glorie van God,
         de hemel juicht over het werk van zijn handen.

 • Aanvangslied: Lied 93: 1 en 5

 • Gebed om ontferming
  … zo bidden en zingen wij: (lied 301e)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.

 • Loflied: 474: 1, 4 en 6

 

ROND HET WOORD

 • Gebed van de zondag

 • Lezing: Lucas 2,33-40
  33Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 36Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 39Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

 • Meditatieve muziek over Lied 159a

 • Uitleg en verkondiging: De wolk van niet-weten

 • Lied 528: 1 en 5

 

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen

 • Over de collecte

 • Gebeden
  v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 367k)
  Stil gebed – Onze Vader

 • Slotlied: Lied 159a 

 • Zegen (met gesproken Amen)

 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk en de solidariteitskas

 • Orgelspel: Lied 474 van D. Buxtehude