Kerkdienst

zondag 10 januari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Uit het spoor?

Vanouds is dit de zondag waarop de doop van Jezus wordt herdacht. Dat verhaal zullen we ook lezen. Maar we lezen parallel daaraan een wonderlijk gedeelte uit Handelingen 19, waar blijkt dat er in Efeze christenen waren die gedoopt waren met de doop van Johannes. Bovendien hadden ze nog nooit gehoord van de Heilige Geest. Daar wil ik de focus eens op richten.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 10 januari.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Henk Groeneweg
M. m. v.:Mieke den Boer, Marian van den Bos en Wilma Kuntz (zang)

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 219

Bemoediging en drempelgebed
v.:    Onze hulp mogen wij zoeken en vinden in de Naam van God: ‘Ik zal er zijn voor jou’
g.:     Zijn Naam zal alles goed maken: vrede, licht en leven voor alle mensen
v.:     Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van God
g.:     Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Aanvangslied:  Lied 280: 1,2 en 3

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 299d)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: Lied 305
 

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Inleiding op lezing en preek

Gebed van de zondag

Lezing: Marcus 1,1‐11
1Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 2Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.
3Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’
4Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
9In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Zingen: Lied 333

Lezing: Handelingen 19, 1-7
1Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, 2aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ 3Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. 4Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ 5Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, 6en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. 7De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.

Uitleg en verkondiging: Apollos en Paulus
 
Meditatieve muziek

Zingen: Lied 969: 1 en 2
 

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 367d)
Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 423
 
Zegen (met gesproken Amen)