Kerkdienst

zondag 17 januari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Oecumene (landelijk), Jeugdwerk,


Downloaden audioDownloaden video

Epifanie.

Ik lees met u Efeziërs 3:1-21. Daarin spreekt Paulus over en vanuit de overweldigende indruk die Jezus heeft gemaakt op de eerste gelovigen. Paulus verwoordt in dit gedeelte ook zijn persoonlijke geloofservaring. ‘Epifanie’ heet de tijd van het kerkelijk jaar waarin we ons bevinden: verschijning. Meestal wordt dat woord ‘epifanie’ verbonden aan het eerste optreden van Jezus. Maar er zijn meer manieren waarop Jezus verschijnt. Het thema: Epifanie.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Oecumene (landelijk) en Jeugdwerk.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte morgendienst 17 januari.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Arie de Bruijn

 

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel: Lied 966 Het heil des hemels werd ons deel - J.L. Krebs

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 219
 
Bemoediging en drempelgebed
v.: Onze hulp mogen wij zoeken en vinden in de Naam van God: 'Ik zal er zijn voor jou'
g.: Zijn Naam zal alles goed maken: vrede, licht en leven voor alle mensen
v.: Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van God
g.: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Aanvangslied:  Lied 25b

Gebed om ontferming
... zo bidden en zingen wij: (lied 299d)
v.: ...door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: Lied 405: 1 en 4

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Inleiding op lezing en preek

Gebed van de zondag
 
Lezing: Efeziërs 3,1-21
1Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. 3Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. 5Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. 7Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. 8Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. 13Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. 14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zingen: Lied 316: 1 en 4

Uitleg en verkondiging: Epifanie

Meditatieve muziek: Fuga - Johann Pachelbel

Zingen: Lied 906: 2,5,7 en 8

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.: ...God, zend uw Geest: (lied 367d)
 
Stil gebed -  Onze Vader

Slotlied: Lied 966: 1 en 4
 
Zegen (met gesproken Amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Oecumene (landelijk) en jeugdwerk

Orgelspel: Lied 525 Juich voor de koning van de Joden - Willem Vogel