Kerkdienst

zondag 31 januari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,


Downloaden audioDownloaden video

Heling

De polarisatie in de wereld neemt toe. Het is een teken van onvrede en verscheurdheid. Je kunt zeggen dat het een politiek-maatschappelijk probleem is. Maar het zegt ook iets over de ziel van de hedendaagse mens. We zijn ook vaak innerlijk verdeeld of zelfs verscheurd. We lezen in die context Marcus 1:21-28, het verhaal over een man die een verscheurde geest had. Een demon vervuilde het innerlijk van de man. Maar Jezus maakte de man weer heel. We denken na over wat zo’n verhaal voor vandaag kan betekenen.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 31 januari.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v:Beat Maurer, trombone

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 219

Bemoediging en drempelgebed
v.:  Onze hulp mogen wij zoeken en vinden in de Naam van God: ‘Ik zal er zijn voor jou’
g.:  Zijn Naam zal alles goed maken: vrede, licht en leven voor alle mensen
v.:  Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van God
g.:  Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Aanvangslied: Psalm 93: 1 en 4

Inleiding op lezing en preek

Gebed om ontferming: Als alle dagen donker zijn

Glorialied: Lied 713: 1 en 2

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Gebed van de zondag

Lezing: Marcus 1,21-28

21Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. 22Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 23Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 24‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ 25Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 26De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. 27Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ 28Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

Zingen: Lied 1008: 1 en 2

Uitleg en verkondiging: Geheeld

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 1014: 3 en 5.

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 367d)
Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 914: 1, 2 en 3

Zegen (met gesproken Amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk en de diaconie

Orgelspel