Kerkdienst

zondag 14 februari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie (HA), Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Leren te vertrouwen

Op deze zondag staat er een boeiend verhaal op het rooster: het verhaal van Naäman uit 2 Koningen 5:1-15. Het is een verhaal met vele verrassende tegenstellingen en vertelt over een machtige, maar zieke man uit Syrië, Naäman, en een moedige slavin uit Israël in zijn huishouden, die dingen volop in beweging brengt.
Een verhaal waar ik al langer graag over zou willen preken, omdat het in het hele verhaal om vertrouwen en moed gaat. Vertrouwen in je medemens en in God, en de moed om de controle uit handen te geven. Een grote uitdaging, ook voor ons!
Thema: Leren te vertrouwen.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 14 februari.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De Diaconie heeft de opbrengst van de avondmaalscollecte bestemd voor "de Voedselbank".
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. avondmaalscollecte 14 februari.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v:Elske Kaptein (viool)


VOORBEREIDING

Inleidend muziekstuk: Corrente uit de vioolsonate van Michel Corrette

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 219

Bemoediging en drempelgebed
v.: Onze hulp mogen wij zoeken en vinden in de Naam van God: ‘Ik zal er zijn voor jou’
g.: Zijn Naam zal alles goed maken: vrede, licht en leven voor alle mensen
v.: Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van God
g.: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Aanvangslied: Lied 276,1.2.3

Over de dienst

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 299d) v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: Lied 413,1.3.2

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Gebed van de zondag

Zingen: Lied 174,1

Lezing: 2 Koningen 5,1-5a.9-15b

1Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. 2Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 4Naäman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. 5Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen.

9Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. 10Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ 11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. 12Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 14Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. 15Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen god is.

Zingen: Lied 174,2

Uitleg en verkondiging: Leren te vertrouwen

Meditatieve muziek: Adagio uit vioolsoante I van Michel Corrette

Zingen: Lied 834,1.2

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 367d)
Stil gebed

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
De avondmaalscollecte is voor de Voedselbank

MAALTIJD VAN DE HEER

Nodiging

Lied 386,1.2

Tafelgebed
v.:  Gezegend, o God zij uw naam
die telkens aan ons doorgegeven is

En behoed in ons het visioen van uw rijk,
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd
waarin uw naam zal zijn alles in allen.
g.:    Amen.

Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
v.:    Laten we samen God bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft
a.:     Onze Vader, die in de hemelen zijt,

De vredewens

Uitdelingswoorden

Communie - tijdens het avondmaal klinken Taizéliederen: Jezus Christ, bread of life:

Jezus, Heer, levend brood, al wie komt tot U krijgt nooit honger. Jezus, Heer, opgestaan, wie vertrouwt op U krijgt nooit dorst.
Eet dit brood, drink de wijn, komt tot hem en lijd nooit meer honger. Eet dit brood, drink de wijn, bouw op hem en lijdt nooit meer dorst.

en lied 16b: Behoed mij, o God

Dankgebed

Slotlied: Lied 425

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas

Orgelspel: Allegro uit vioolsonate I van Michel Corrette