Kerkdienst

zondag 28 februari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 2e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Het gaat me dagen

Op deze zondag staat het verhaal van de verheerlijking op de berg op het programma. Omdat dat elk jaar terugkomt, zal ik vooral de nadruk leggen op een stukje uit de brief van Petrus waaraan aan die gebeurtenis gerefereerd wordt (2 Petrus 1:16-21). Daarin komen de intrigerende woorden voor dat we moeten blijven letten op de woorden van de Schrift, ‘totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart’.
De morgenster – onze kerk is ernaar genoemd. Het is een beeld voor Christus. Maar wat bedoelt Petrus?
Het thema: Het gaat me dagen.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte DD MMM.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v:Beat Maurer, trombone


VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 568a
Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

Bemoediging en drempelgebed
v.:    Onze hulp mogen wij zoeken en vinden in de Naam van God: ‘Ik zal er zijn voor jou’
g.:    Zijn Naam zal alles goed maken: vrede, licht en leven voor alle mensen
v.:    Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van God
g.:    Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Aanvangslied: Psalm 25: 2 en 7

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

ROND HET WOORD

Voor de kinderen

Projectlied: Heb je wel gehoord van de veertig dagen?

2e zondag
Heb je wel gehoord van de Veertigdagen.
Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt?
Dat Jezus op een hoge berg – wel een heel bijzonder licht mag zien.
Dat is één! Dat is twee!

Inleiding op lezing en preek

Gebed van de zondag

Lezing: Marcus 9,2-10

2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.
9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Zingen: Lied 543: 1

Lezing: 2 Petrus 1,16-21

16Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. 17Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 18Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. 19Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

Lied: Lied 489: 1 en 2

Uitleg en verkondiging: Er gaat mij iets dagen

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 518: 1 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)

Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 422

Zegen (met gesproken Amen)

Orgelspel


Voor het koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.