Kerkdienst

zondag 25 juli 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Kerk,


Downloaden audioDownloaden video

Waar woont God?

In de Bijbel wordt verschillende keren gesproken over 'het huis van God'. We lezen vandaag 1 Koningen 8, waar het gaat om de inwijding van de tempel die Salomo voor God heeft gebouwd, en Johannes 14 over de vele verschillende woningen in het huis van God.
Vandaag gaan we op zoek naar de betekenis van 'het huis van God' in de Bijbel en vooral ook welke betekenis dat begrip voor ons vandaag de dag nog kan hebben. Thema: Waar woont God?

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Kerk.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 25 juli 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:Hans van Eersel, Wout de Korte en John Peter Kuntz


VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 568a

Bemoediging
v.: Onze hulp en onze verwachting
g.: is van God, onze Heer.
v.: Hij die alles maakte,
g.: laat niet los wat Hij begon.

Groet
Vertrouwen en geloof, troost en bemoediging,
wensen wij elkaar toe
in de liefde van God die ons draagt,
de Zoon die ons inspireert
en de Heilige Geest die ons kracht geeft.
Amen.

Aanvangslied:  Lied 971,1.2.3

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301a)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: Lied 725,1.3.4

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Gebed van de zondag

Eerste lezing: 1 Koningen 8,12-21,27-30

12Toen sprak Salomo: ‘HEER, u hebt gezegd dat u in een donkere wolk wilde wonen. 13Welnu, ik heb voor u een vorstelijk huis gebouwd, dat voor altijd uw woning kan zijn.’ 14Hierna keerde de koning zich om en zegende de gemeenschap van Israël. Toen iedereen was gaan staan, 15zei hij: ‘Geprezen zij de HEER, de God van Israël, die het niet bij woorden heeft gelaten maar zijn belofte aan mijn vader David daadwerkelijk is nagekomen. Hij heeft gezegd: 16“Nooit, vanaf de dag dat ik mijn volk Israël uit Egypte heb weggeleid, heb ik een van de steden van Israëls stammen uitgekozen om er een tempel te laten bouwen waar mijn naam zou wonen. Wel heb ik David gekozen om mijn volk Israël te regeren.” 17Toen nu mijn vader David het plan opvatte om een tempel te bouwen voor de naam van de HEER, de God van Israël, 18zei de HEER tegen hem: “Je hebt er goed aan gedaan een huis te willen bouwen voor mijn naam. 19Toch zul jij de tempel niet bouwen. Je zoon, die uit jou zal voortkomen, die zal voor mijn naam een huis bouwen.” 20En de HEER heeft zijn woord gestand gedaan. Ik ben mijn vader David opgevolgd en zit nu op de troon van Israël, zoals de HEER heeft beloofd. En ik heb voor de naam van de HEER, de God van Israël, een tempel gebouwd 21als verblijfplaats voor de ark die het verbond bevat dat de HEER met onze voorouders sloot toen hij hen uit Egypte wegleidde.’
27Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. 28HEER, mijn God, hoor het smeekgebed van uw dienaar aan en luister naar de verzuchtingen die ik vandaag tot u richt. 29Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen, en verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt. 30Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richten, aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats, aanhoor ons en schenk ons vergeving.

Zingen: Lied 364,1.2.5.6

Tweede lezing: Johannes 14,1-7

1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

Zingen: Een woning die zo ruim is als (melodie lied 753)

Een woning die zo ruim is als
het hart van onze God,
zo hemelsbreed en wereldwijd:
Daar komt geen mens tekort.

Een huis dat vast staat als de trouw
waarmee God ons bemint,
waar niemand eenzaam is, en elk
de ander zoekt en vindt.

Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
waar liefde alle angst verjaagt;
wie treurt, wordt er getroost.

O Eeuwige, verberg u niet,
wees onder ons vandaag,
maak woning, schep een ruimte die
ons door de tijd heen draagt.

Uitleg en verkondiging: “Waar woont God”

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 275,1.2.3.5

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)

Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 423,1.2.3

Zegen (met gezongen Amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie en voor de kerk

Orgelspel


Voor het online koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.