Kerkdienst

zondag 01 augustus 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,


Downloaden audioDownloaden video

Eerste keren in de Bijbel (1) - De eerste lach.

De komende weken houd ik een aantal themadiensten waarbij de nadruk ligt op ‘eerste keren in de Bijbel’.
Deze zondag: de eerste keer in de Bijbel dat iemand lacht. Het is Abraham, maar we horen geen vreugdevolle lach. Het is eerder een schampere lach. En: hij lacht stiekem God uit.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 1 augustus 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:Arianne Klink, Janneke van de Pas en Emmy de Bruijn
Lector:M.m.v.:Wilma Kuntz


VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 568a

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

Bemoediging
v.: Onze hulp en onze verwachting
g.: is van God, onze Heer.
v.: Hij die alles maakte,
g.: laat niet los wat Hij begon.

Groet
Vertrouwen en geloof, troost en bemoediging,
wensen wij elkaar toe
in de liefde van God die ons draagt,
de Zoon die ons inspireert
en de Heilige Geest die ons kracht geeft.
Amen.

Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 3

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301a)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: Lied 704:3

ROND HET WOORD

Inleiding op lezing en preek

Gebed van de zondag

Lezing: Genesis 17,15-22

15Verder zei God tegen Abraham: ‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen maar Sara. 16Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’ 17Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? 18En hij antwoordde God: ‘Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan.’ 19Maar God zei: ‘Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak moet noemen, en met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. 20En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. 21Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.’ 22Nadat God zo met hem gesproken had, ging hij bij Abraham vandaan.

Zingen: Lied 164

Uitleg en verkondiging: De eerste lach

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 803:1,2,3 en 6

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)

Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 868: 2 en 5

Zegen (met gesproken Amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk en de diaconie

Orgelspel


Voor het online koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.