Kerkdienst

zondag 19 september 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Marit Eikelenboom-den Uijl uit Lopikerkapel
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,
Zet in agenda

Lekker belangrijk!

Vandaag hoop ik de morgendienst te leiden. De schriftlezing is Marcus 9:30-37.
Thema van de dienst: Lekker belangrijk!

Marit Eikelenboom-den Uijl.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 19 september 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Marit Eikelenboom-den Uijl
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:Emmy de Bruijn, Janneke van der Pas en Arianne Klink
Lector:Wilma Kuntz

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 62a

Bemoediging
v.:   Onze hulp en onze verwachting
g.:   is van God, onze Heer.
v.:   Hij die alles maakte,
g.:   laat niet los wat Hij begon.
AMEN

Aanvangslied: Lied 8a: 1, 3, 4 en 6 in canon met voorzangers

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 299d)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: Lied 103c: 1 en 2. Eerste 4 regels door voorzangers, regel 5 en 6 samen met gemeente

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Inleiding op lezing en preek

Gebed van de zondag

Lezing: Marcus 9:30-37
30Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.33Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

Zingen: Lied 991: 6, 7 en 8

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 838: 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

Gedachtenis mevrouw M.A. Spier – Seip

Gedachtenis mevrouw F. Lagendijk - Tsakiraki

Zingen: Lied 598  2x

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 368j)

Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 218: 1 t/m 5

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk en de solidariteitskas.

Orgelspel