Kerkdienst

zondag 16 januari 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Oecumene (landelijk), Kerk,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Een bemoedigend vooruitzicht.

We bevinden ons in de tijd van de Epifanie, een Grieks woord dat letterlijk 'oplichten' betekent. Na Kerst en met Epifanie komen de verhalen op gang over hoe Jezus gaandeweg zijn plaats inneemt - eerst bij zijn doop - en vandaag bij de bruiloftsviering te Kana, in Johannes 2:1-11. Daarin wordt zichtbaar waar Jezus voor staat. Juist waar het leven stagneert, waar het stilvalt, daar laat Hij zich kennen. Jezus gaat aan het begin van zijn optreden in de leegte, het lijden en de tekorten staan om de mensen die aan de rand van de dansvloer staan een hart onder de riem te steken. We gaan kijken wat dat voor onze levenssituatie op het moment betekent. Thema: Een bemoedigend vooruitzicht.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Oecumene (landelijk) en Kerk.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 16 januari 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:John Peter Kuntz en Hans van Eersel (zang)
Mark Kuntz (piano)
Lector:Wilma Kuntz

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 117d

Bemoediging en groet

v.: Ons begin is in de naam van de levende God
g.: die liefde is en grond van ons bestaan
v.: die genadig is en ruimte geeft
g.: die ons verlicht en draagt.

v.: Vrede zij u.
a.: De wereld zij vrede. Amen

Aanvangslied:  213, 1.2 en 5

Gebed om ontferming

… zo bidden en zingen wij: (lied 301k)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: 96a, 1 en 2

Gesprek met de kinderen

Lied: Water wordt tot rode wijn (tekst: Ad den Besten, melodie: Lied 419 Wonen overal nergens thuis)

Water wordt tot rode wijn.
Helder en diep als wijn te zijn,
sprankelend, kleurrijk, vol inhoud en gloed,
schenkend elkaar van je overvloed.
Mensen tot geluk.

Leven vol bewondering,
wonder van verandering,
hoger en dieper en verder dan ooit,
alles op alles, je weet maar nooit.
Mensen tot geluk.

ROND HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezing: Jesaja 62,1-5

1Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
4Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.

Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte

Lezing: Johannes 2,1-11

1Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Zingen: Lied 839, 1.2.4

Uitleg en verkondiging: Een bemoedigend vooruitzicht

Meditatieve muziek: Voilà van Barbara Pravi (instr.)

Zingen: God die ons aan elkaar (tekst: Ad den Besten, melodie: B. Huijbers)

1. God, die ons aan elkaar als wijn te drinken geeft,
zendt op het feest die daar het zoet geheim van heeft:
Hem die geheel ons zijn herschept, en zie ’t is goed,
die water maakt tot wijn, vreugde in overvloed.

2. O Gast, Gij Zoon van God, o wijnstok sterk en fris,
waaraan wij rijpen tot elkanders lafenis,
Gij maakt Uw bloed tot wijn, wijn tot ons hartebloed:
wij moeten dronken zijn van elkaars overvloed.

3. O Geest van God, bewaar ons altijd bij de Heer,
bewaar ons bij elkaar, verbind ons meer en meer,
opdat wij vrolijk zijn, gezond van ziel en bloed
en bij uw bruiloftswijn leven in overvloed.

GEBEDEN EN GAVEN

Gedachtenis mevrouw Elizabeth Verhoeven

Lied 23b, 1

Gedachtenis de heer Henk Rietveld

Lied 845, 1

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden

v.:   ….zo bidden en zingen wij:

Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 425

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Oecumene (landelijk) en de kerk

Orgelspel